حلقه محاصره جهانی علیه رژیم تنگ تر می شود!

زینت میرهاشمی

گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر زیر پاگذاشتن تعهدات رژیم در مورد برجام ، شلیکی به راه حلهای بادکنکی مکرون رئیس جمهور فرانسه و برخی از مقامهای اروپایی برای سرپا نگاهداشتن برجام بی جان و بی فرجام است. خروجی نشست وزیران امور خارجه کشورهای اتحادیه اروپا در روز پنجشنبه ۷ شهریور در هلسینکی پیرامون تامین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را هم می توان به پیچیده شدن شرایط برای رژیم به گزارش آژانس اضافه کرد.
آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش روز آدینه ۸ شهریور، با تاییدِ افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده، تخطی رژِیم را نسبت به سطح تعیین شده در برجام اعلام کرد. ارمغان گذر از تعهدات برجام تنگ تر شدن حلقه محاصره و نزدیک تر شدن به تحریمهای شورای امنیت در مورد رژیم خواهد بود.
حکومت با استفاده از مظلوم نمایی و سنگرگرفتن پشت زندگی سخت مردم و از سوی دیگر با به کارگیری روشهای تهدید آمیز چون گذشتن از سقف برجام و بالا بردن فعالیتهای هسته ای و تهدید به ناامنی برای اروپائیها، تلاش می کند تا با خرید زمان و استفاده از شکافهای بین اروپا و آمریکا، وضعیت موجود یعنی کشاکش را ادامه دهد. از یک سو برجام را نقض می کند و از سوی دیگر از دیگران می خواهد برجام را حفظ کنند. موضوع اصلی که بحران مناسبات با رژیم در سطح بین المللی و به ویژه آمریکا را شدت بخشیده و می توان گفت رژیم را در بن بست قرار داده است، فعالیتهای موشکی و نقش خرابکارانه حاکمیت در منطقه است. دو موردی که مردم ایران هم همواره در شعارهای شان رژیم را به چالش گرفته اند.
این دو مورد، همان ابزارهایی هستند که به رژیم برای بقا و ادامه خرابکاریهایش در منطقه کمک می کند. بر این منظر همه تلاشهای رژیم برای امتیاز گیری از اروپائیها بر حفظ این دو مورد که ظریف به آن در مالزی اشاره کرده است دور می زند.
واکنشهای دلواپسان رژیم به حرفهای متناقض روحانی در باره مذاکره و حرفهای ظریف، بر محور باجگیری و باج دهی است. منتهی باجی که این بار رژیم می خواهد بدهد همان باجی نیست که طرفهای مقابل موافق آن باشند.
گرد و خاکهای به پا شده بعد از سفرهای پر سر و صدای ماله کش اعظم به اروپا که با صحبتهای متناقض حسن روحانی بر سر مذاکره هم تزیین شده بود، به چشمان خود رژیم فرو رفت و به نظر می آید که بسته پیشنهادی مکرون هم قبل از باز شدن کامل، به بایگانی سپرده شد.
پس از گزارش آژانس می توان پیش بینی کرد که فشارهای روی رژیم گسترده تر و جهانی خواهد شد. بر این منظر، تلاش رژیم برای استفاده از شکاف، بین اروپا و آمریکا با تهدیدها و گذر از سقف برجام، نتیجه عکس داشته است و نقطه های اشتراک اروپا و آمریکا بر سر موشکهای بالستیک و حضور خرابکارانه رژیم در منطقه را مستحکم تر خواهد کرد.

جنگ خبر