حقوق بشر

نه به اعدام – به مناسبت روز جهانی علیه اعدام