اعیاد پاک به عموم هموطنان و تمامی مسیحیان مبارک باد

عید پاک , زاد روز رستاخیز عیسی مسیح مبارک باد