انگار که خورشيد بهارانه ي ايران بر بام همه تابد و بر بام (ولی فقیه) نه!