بهاران خجسته باد و نوروزاتان پیروز

سالی که گذشت ,  سال شکست های مستمر دیکتاتوری زهر خورده و طلسم شکسته خامنه ای  بود, سال خشم توده های بجان آمده , سال جوش و خروش انقلابی در شهرهای میهن و بویژه در سیستان و بلوچستان قهرمان

, سال به آخر خط رسیدن تمامی ظرفیت های استراتژیک ارتجاع مذهبی با باند ها و دستجات قلابی اصولگرا و اصلاح طلب  

ودر یک کلام  سال  پیروزی « راه حل سوم » ,  مجاهدین و مقاومت ایران بر بستر طرحی نوین با « کانون های شورشی بود. خامنه ای رفتنی است و ایران متعلق به ایرانی است.

و سال آینده , نویده دهنده بهاران آزادی مردم ایران است.

عیداتان مبارک و صد سال به از این سال ها