بهترین شادباش‌ها به سازمان مجاهدین

مهرداد هرسینی

اجازه بدید تا بهترین شادباش ها را به مناسبت ۵۷ مین سالروز تاسیس سازمان مجاهدین خلق ابراز کنم.

در آستانه این روز تاریخی جا دارد تا صمیمانه ترین تبریکات ملی و میهنی را به برادر بزرگوار مسعود، به خواهر مریم گرامی و تمامی خواهران و برادران مان، بویژه در اشرف ۳، به مردم خوب میهن‌مان که چنین فرزندانی را در دامان خود پروانده اند و به تمامی اشرف نشانان در سراسر جهان تقدیم نمائیم. 

دیکتاتوری شاه و دیکتاتوری ولی فقیه می خواستند با شکنجه، با حذف فیزیکی، با کشتار، توطئه و انواع و اقسام تهمت های ناروا و مارک و اتهام، این جنبش را نابود کنند، اما دیدیم و تجربه کردیم، آن عقیده و فکری که اصولی باشد، آن تفکری که ریشه های بس عمیق در تاریخ، فرهنگ، مذهب و جامعه متنوع ما داشته باشد، به یقین بیدی نیست که با چنین بادهایی از جایش تکان بخورد.
 
سخن از سازمانی است که طی ۵۷ سال گذشته با فراز و نشیب ها، با پیروزی ها، با خیانت ها و ناجوانمردی ها و با تقدیم بیش از ۱۲۰ هزار شهید و هزاران هزار اسیر و مفقود، اکنون به جنبش و آلترناتیوی بزرگ برای آزادی ایران تبدیل شده است. 

سازمانی که صدالبته به یمن هوشیاری، ذکاوت، درایت و سیاست های اصولی و راهبردی برادر مسعود و مدیریت هوشمندانه خواهر عزیزمان مریم، سد و الگویی بی همتا در مقابال بنیادگرایی هار مذهبی و همچنین نقطه امیدی برای مردم تحت ستم، نه تنها در ایران ولایت زده، بلکه فراتر از آن در منطقه و کشورهای همسایه می باشد.

ما این پیام را بکرات از سوی بسیاری از متفکران، اندیشمندان، شخصیت‌ها، سیاستمداران و مدافعان حریت بشری از کشورهای مختلف بویژه از کشورهای اسلامی دریافت کرده ایم. 
زمانیکه از آنتی‌تز بنیادگرایی و راه حل سوم سخن به میان می آوریم، باید به حنیف بزرگ و یاران‌اش بنگریم که در دوران سیاه ستم شاهی سنگ بنایی را نهادند که امروز آینده ای روشن را برای مردم میهن مان و علیه تمامی ضد ارزش‌های ارتجاعی و استعماری به تصویر کشیده است.

بقول نیما: دیده ای یک گلوله یا تیری
که چو از مبدأش برون بپرد
دل بحر عظیم را بدرد
در همه موج ها شود نافذ 

بله آن سنگ بنا اکنون در تمامی دریاها، اقیانوس ها و امواج نافذ شده و در روند تکاملی خود، به درخت تنومندی با هزاران کانون شورشی، و ده‌ها سازمان مجاهدین در سراسر جهان تبدیل گردیده است.

به یقین جای شادباش فراوان هست، بخاطر ۵۷ سال پایداری ، ۵۷ سال استواری و تاکید بر اصول و پرنسیب های مردمی و انقلابی و برای تلاش های صادقانه تمامی مجاهدان آزادی در راه رسیدن به ایرانی آزاد و دمکراتیک که در آن تمامی آحاد مردم میهن مان با هر فکر و عقیده و مرامی، با مذهب و یا بدون مذهب، فارغ از هر قوم و نژادی، از حقوق والای شهروندی و مساوی برخوردار باشند.

 کشوری بر پایه عدالت، رفاه و آزادی های مصرح در قوانین جهانشمول، سرزمینی بدون چوبه‌های اعدام ، بدون زندان و شکنجه و بدون ستم مضاعف علیه زنان، ملیت ها و مذاهب.
 
باشد تا در فردای آزادی ایران، مردم میهن مان بتوانند آنطور که شایسته است از مجاهدین و تمامی ارزشهای آنها برای رسیدن به دمکراسی و حقوق بشر و حاکمیت مردمی تجلیل کنند.

هبستگی ملی