بیانیه مشترک ۵۵۳ تن از قانونگذاران انگلستان

بیانیه مشترک ۵۵۳ تن از قانونگذاران انگلستان

شامل اکثریت مجلس عوام و ۳۲۹ تن اعضای مجلس اعیان از تمامی احزاب

حمایت از برنامة ۱۰ماده‌یی خانم مریم رجوی

فراخوان به لیست‌گذاری تروریستی سپاه پاسداران

و به‌رسمیت‌شناختن مبارزة کانون‌های شورشی مجاهدین با پاسداران

 

 

اکثریت مجلس عوام شامل ۲۲۴ نماینده و ۳۲۹ لرد و بارونس از مجلس اعیان

اقدامات رژیم آخوندی را علیه مخالفان ایرانی در اشرف۳ در آلبانی قویاً محکوم کردند

و بر حقوق آنها در چارچوب کنوانسیون ژنو و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تأکید کردند

 

در میان امضاکنندگان رؤسای ۱۰کمیسیون پارلمانی، لرد جان پرسکات معاون پیشین نخست‌وزیر

لرد نیل کیناک رهبر پیشین حزب کارگر و معاون پیشین کمیسیون اروپا

تیم فرون رهبر پیشین حزب لیبرال‌دموکرات، ایان دانکن اسمیت رهبر پیشین حزب محافظه‌کار

لرد دانات رئیس پیشین ستاد مشترک ارتش، بارونس آرلین فاستر وزیر نخست پیشین ایرلند شمالی

و بیش از ۵۵ وزیر و معاون وزیر پیشین از کابینه‌های محافظه‌کار و کارگر به‌چشم می‌خورد

در میان امضاکنندگان می‌توان از دکتر لیام فاکس وزیر پیشین دفاع و تجارت خارجی

سر رابرت باکلند وزیر پیشین دادگستری، جان اسپلار وزیر پیشین نیروهای مسلح

لرد لیلی وزیر پیشین تجارت، بارونس ورما وزیر پیشین توسعه بین المللی

دیوید جونز وزیر پیشین ولز و برگزیت، ترزا ویلیرز وزیر پیشین ایرلند شمالی و محیط‌زیست

بارونس مورگان وزیر پیشین زنان و آموزش و پرورش

لرد پرایس، لرد دیوید تریزمن و لرد هنری بلینگهام معاونان پیشین وزیر خارجه نام برد

۱۵ اسقف انگلستان اعضای مجلس اعیان

از جمله اسقف روان ویلیامز و اسقف کایری از کلیفتون اسقف‌های اعظم پیشین کانتربری

و اسقف اعظم پیشین ولز دکتر بری مورگان و هم‌چنین رهبران حزب اتحاد ملی ایرلند و حزب ملی ولز

رئیس هیأت انگلستان در مجمع پارلمانی شورای اروپا و 5تن از معاونان حزب محافظه‌کار

در میان امضاکنندگان هستند

 

فراخوان ۵۵۳ قانونگذار انگلیسی به همة دولت‌ها

برای حمایت از برنامه ۱۰ماده‌یی خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیدة شورای ملی مقاومت

برای برقراری یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر جدایی دین و دولت و برابری زن و مرد

 

بیانیه اکثریت مجلس عوام و ۳۲۹عضو مجلس اعیان

رژیم ایران با تشکیل یک دادگاه فرمایشی و غیابی برای رهبری مقاومت و ۱۰۰ تن از اعضای مجاهدین

قصد دارد برای اقدامات تروریستی علیه آنها به‌خصوص در اروپا زمینه‌سازی کند

و اروپا را برای محدود کردن مخالفان به‌ویژه در اشرف۳ تحت فشار قرار دهد

 

بیانیه مشترک۵۵۳تن از قانونگذاران انگلستان

شامل اکثریت مجلس عوام و ۳۲۹تن اعضای مجلس اعیان

حمایت از آزادی و مقاومت در ایران برای صلح و امنیت جهانی

سرکوب بی‌رحمانه مردم ایران از جمله اقلیت‌های قومی و مذهبی مایة نگرانی عمیق است. در جریان قیام ۱۴۰۱ به‌گفته گزارشگر سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران «ویدئوهای تأیید شده نشان می‌دهد  نیروهای امنیتی به‌طور عامدانه از فاصله نزدیک به معترضان غیر مسلح در ایران شلیک می‌کنند».

(رژیم) ایران رکورددار اعدام به‌نسبت جمعیت در جهان است و دست‌کم ۸۳۴ نفر را در سال ۲۰۲۳ اعدام کرده است. تنها در سال ۱۳۶۷ با فرمان خمینی برای اعدام مجاهدین سرموضع، ۳۰ هزار زندانی سیاسی در عرض چندین هفته قتل‌عام شدند.

رژیم ایران با تشکیل یک دادگاه فرمایشی و غیابی برای رهبری مقاومت و ۱۰۰ تن از اعضای اپوزیسیون مجاهدین خلق با اتهام‌هایی مانند محاربه، قصد دارد برای اقدامات تروریستی علیه آنها به‌خصوص در اروپا زمینه‌سازی کند و هم‌چنین اروپا را برای محدود کردن مخالفان به‌ویژه در اشرف۳ در آلبانی تحت فشار قرار دهد. قضاییة رژیم اهرم سرکوب خامنه‌ای برای کشتار و تروریسم است.

اروپا به جولانگاه تروریسم حکومتی (رژیم) ایران تبدیل شده است. در فوریه ۲۰۲۱ دادگاه آنتورپ بلژیک یک دیپلمات در حال خدمت (رژیم) ایران را به‌خاطر  اقدام به بمب‌گذاری در برنامة سالانة شورای ملی مقاومت ایران در حومة پاریس به ۲۰ سال زندان محکوم کرد.

دیکتاتوری دینی حاکم رفرم‌پذیر نیست. مردم ایران در قیام ۱۴۰۱ هرگونه دیکتاتوری از نوع سلطنتی یا مذهبی را رد کردند و خواستار تغییر رژیم برای استقرار یک جمهوری دموکراتیک شدند.

مردم ایران از هرگونه حقوق سیاسی و مدنی محروم شده‌اند، در حالی‌که در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر با تأکید بر حقوق بنیادین همة انسان‌ها آمده  «اساساً حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشر به‌عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نشود».

رژیم ایران نیروی محرک در پشت جنگ خاورمیانه و حملات به کشتیرانی و تجارت آزاد در دریای سرخ است. سر مار در ایران است. سپاه پاسداران با گروههای نیابتی‌اش عامل گسترش ترور و مانع صلح و امنیت در منطقه و جهان است.

۱- نقض فاحش حقوق‌بشر به‌ویژه سرکوب زنان را در ایران محکوم می‌کنیم و به حسابرسی از مسئولان قتل‌عام سال ۱۳۶۷ به‌خاطر جنایت مستمر علیه بشریت فراخوان می‌دهیم.

۲-مردم ایران شایستة برخورداری از یک نظام دموکراتیک هستند. ما همة دولت‌ها را فرا می‌خوانیم از برنامة ده ماده‌یی خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیدة شورای ملی مقاومت ایران برای یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر جدایی دین و دولت و برابری زن و مرد حمایت کنند.

۳-اقدامات رژیم ایران علیه مخالفان ایرانی در اشرف۳ در آلبانی را قویاً محکوم می‌کنیم و بر حقوق آنها در چارچوب کنوانسیون ۱۹۵۱ژنو و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تأکید می‌کنیم.

۴- از آنجایی که رژیم ایران همة راههای فعالیت سیاسی برای تغییر را بسته است، جهان آزاد باید حق مردم ایران برای قیام و حق کانون‌های شورشی مجاهدین را برای مقابله با سپاه پاسداران به‌رسمیت بشناسد.

۵-ما نقش مخرب رژیم ایران در خاورمیانه و سیاست جنگ‌طلبانة آن‌را قویاً محکوم می کنیم و به لیست‌گذاری تروریستی سپاه پاسداران و اجرای تحریم‌‌های نفتی این رژیم فراخوان می‌دهیم.