توطئه حمله تروریستی رژیم آخوندی به گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس در هم شکسته شد

توطئه دیکتاتوری تروریستی حاکم بر ایران برای حمله تروریستی به گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در ویلپنت پاریس در هم شکسته شد.

تروریستهای رژیم آخوندی در بلژیک به کمک دیپلمات تروریستهای این رژیم برای این حمله طراحی کرده بودند.

یک زن و مرد که در این اقدام تروریستی دست داشته اند توسط پلیس بلژیک دستگیر شده اند.

زن در سال ۲۰۰۹ از ایران به بلژیک آمده بود.

در همین رابطه یک دیپلمات رژیم آخوندی در آلمان دستگیر شده است.
پیش از این مقاومت ایران بارها در مورد آماده سازیهای تروریستی به اصطلاح دیپلماتهای رژیم و مزدوران وزارت اطلاعات و نیروی قدس در کشورهای مختلف اروپایی هشدار داده بود.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۱ تیر ۱۳۹۷ (۲ ژوییه ۲۰۱۸)