جنگ هفته – ازجمعه تا جمعه در ایران 32

استان پر فراز و نشيب اكتشاف و استخراج نفت، اين ثروت ملي در ايران، بنا بر اكثر روايات و نوشته ها، نخست به سال 1251 شمسي بر ميگردد و آن زماني است كه براي نخستين بار بارون جوليوس رويتر، يك تبعه ي انگليسي بدليل مجموعه مناسبات دولت متبوعش با دربار قاجار و شحص ناصرالدين شاه، توانست امتياز استخراج و بهره برداري از تمامي منابع نفتي ايران ( به استثناء طلا، نقره و سنگهاي قيمتي ) را به مدت 70 سال بدست آورد. نفوذ و مداخله ي مستقيم و غير مستقيم دول انگليس و روس در ايران آنزمان سوابقي طولاني دارد و برای انخستين بار در زمان حكومت فتحعلي شاه قاجار متظاهر گرديد و تا ساليان متمادي ادامه داشت.