جنگ هفته – از جمعه تا جمعه در ایران 29

این هفته به پیش باز روزجهانی کارگر رفته ایم. جا دارد تا بین الملل کارگر را به تمامی کارگران و زحمت کشان بویژه کارگران محروم و زندانی در سیاهچال های دیکتاتوری خامنه ای تبریک بگوئیم. حاکمیت به موازات سرکوب گسترده اکنون قریب 14 میلیون کارگر میهن امان را با سیاست های تورم زا و بروز گرانی به حاشیه جامعه رانده است. بحران روبه رشد تورم و گرانی از یک سو و نیز رکود شدید اقتصادی از سوی دیگر که اکنون بخش های بزرگی از جامعه را به پرتگاه فقر و ذلت کشانده , در منطق طبیعی خود به بروز بیکاری همراه یا عدم پرداخت حقوق , معوقات و پاداش کارگران و زحمت کشان در دیکتاتوری خامنه ای راه برده است. سفره های خالی کارگران , معلمان , بازنشستگان و کشاورزان به موازات هزینه های سنگین زندگی اکنون رمق بیش از 70 درصد از جامعه را گرفته و بدین سان نرخ خط فقر در ایران آخوند زده را به مرز 60 میلیون رسانده است