جنگ هفته – از جمعه تا جمعه در ایران

مانطوریکه به یقین مطلع هستید , هفته گذشته وزارت خزانه داری ایالات متحده , سخنگوی دیپلماسی ترور , سرکوب و صدور بنیادگرایی , یعنی محمد جواد ظریف را در لیست سیاه تحریم ها قرارداد. این لیست گذاری در حالی است که ظریف از فردای بروی کار آمدن دولت جدید در آمریکا ع تلاش زیادی با بقایای سیاست مماشت برای برهم زدن سیاست های نوین این کشور علیه مطامع دیکتاتوری خامنه ای بخرج داده بود. همچنین اعمال تحریم ها علیه وزیر خارجه رژیم که به گفته سیات های حکومتی , تشابه بسیاری با وزیر خارجه فاشیسم هیتلری دارد , به معنای خط پایانی بر هرگونه « وجود اعتدال » در درون فاشیسم مذهبی حاکم بر میهن امان و نیز « شکست برجام » می باشد. ظریف حکومتی را نمایندگی می کند که در داخل بطور وحشیانه ای دست به سرکوب مجاهدین , مبارزین , ازادیخواهان و دگر اندیشان میزند. به یقین اعطای لقب « ماله کش» نظام آخوندی و یا « فردی بی سر پا» شایسته چنین وزیر خارجه ای و از همه فراتر کلیت نظام آخوندی با تمامی باند های قلابی آن می باشد. اکنون جامعه دردمند و مقاومت ایران انتظار دارند تا نه تنها آخوند روحانی بلکه فراتر از آن وزارت مخوف اطلاعات رژیم نیز در لیست تحریم ها قرار بگیرند و بدین سان راه برای سرنگونی این نظام ضد مردمی و سرکوبگر باز گردد