دادستانی شکنجه گاه اوین مأمور پرونده سازی علیه مجاهدین و افتخار جهرمی از باند خامنه ای و عضو پیشین شورای نگهبان به پاریس اعزام می شود

بنا به گزارشهای رسیده از درون ایران، گودرز افتخارجهرمی، از افراد باند خامنه ای و عضو پیشین شورای نگهبان آخوندها برای پرونده سازی علیه مجاهدین و مقاومت ایران به فرانسه فرستاده شده است. دژخیم افتخار جهرمی از ابتدای حاکمیت آخوندها دهها منصب قضایی و سیاسی داشته و مسئول جنایتهای بیشماری در این رژیم است.

از سوی دیگر به قرار اطلاع سردژخیم عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در روز ۹ خرداد۱۳۹۶ (۳۰مه ۲۰۱۷) دادستانی شکنجه گاه اوین و رئیس آن دژخیم حسن امین ناصری را موظف کرده است که به پرونده سازی برای مجاهدین به منظور ارائه به دولت و قضاییه فرانسه مبادرت کنند. در همین چارچوب افتخار جهرمی نیز مأموریت پیدا کرده زیر عنوان حقوقدان و وکیل رژیم و دژخیمان اوین به فرانسه برود.
دولت آبادی در یک نامه رسمی ضمن تأکید برضرورت پرونده سازی برای مجاهدین نزد دولت و قضاییه فرانسه، دستورالعملهای مبسوطی در مورد چگونگی این پرونده سازیها صادر کرده است.
سفر جواد ظریف، وزیر خارجه ملایان، به پاریس در روزهای ۸ و ۹ تیرماه و سفر خرازی، وزیر خارجه پیشین رژیم، به پاریس در پایان تیر ماه جزیی از تشبثات رژیم آخوندی علیه مقاومت ایران است که با توجه به گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس، بالا گرفتن جنبش دادخواهی در سطح داخلی و بین المللی و کارزار مقاومت ایران برای وارد کردن پاسداران در لیستهای تروریستی به شدت نیازمند آن است.
ظریف که تلاش مذبوحانه اش برای جلوگیری از گردهمایی ویلپنت، با شکست مواجه شد در پاسخ به خبرنگاران رژیم در این رابطه گفت: «ما در گفتگوهایمان با مسئولان فرانسه این موضوع را به عنوان یک نقطه ابهام در روابط مطرح کردیم».
مقاومت ایران در اطلاعیه سوم مرداد ماه خود، به دنبال سفر کمال خرزای وزیر خارجه پیشین ملایان به پاریس اعلام کرد:‌ «شورای عالی امنیت آخوندها با حضور وزیر خارجه و وزیر اطلاعات آنها، پرونده سازیهای جدید علیه مجاهدین و تحویل این پرونده ها به قضاییه فرانسه را مورد بحث قرار داده است و در همین راستا دستگاههای اطلاعاتی رژیم موظف شده اند مقامات فرانسوی را به تهران بکشانند تا با شوها و صحنه سازیهای شناخته شده علیه مجاهدین آنها را تحت تأثیر قرار دهند».

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۵ مرداد ۱۳۹۶(۲۷ژوییه ۲۰۱۷)