دستگیری‌ جوانان شورشی و خانواده‌ها و هواداران مجاهدین در وحشت از بالاگرفتن قیام

فراخوان بین المللی به اقدام فوری برای آزادی زندانیان سیاسی و بازدید هیات حقیقت یاب از زندانهای ایران

رژیم ضدبشری آخوندی، ناتوان از مقابله با استقبال روزافزون جوانان از مجاهدین و مقاومت ایران و در وحشت از اوج‌گیری قیامهای مردمی، در اسفندماه ۱۳۹۹ نیز به دستگیری جوانان شورشی و هواداران مجاهدین و زندانیان آزاد شده ادامه داد.

در میان دستگیرشدگان می توان از علیرضا حسین رضا ۵۰ ساله، در بابل، امید اکبرآبادی ۲۷ ساله در مشهد، تورج نقدی ۲۳ ساله در بروجرد و حسن فلاح ۴۷ ساله در کرج نام برد.

مقاومت ایران توجه دبیرکل، کمیسر عالی و شورای حقوق بشر و گزارشگران ملل متحد و عموم مدافعان حقوق بشر و همچنین اتحادیه اروپا را به اقدام فوری برای آزادی زندانیان سیاسی فرامیخواند و بار دیگر بر ضرورت تشکیل یک هیات حقیقت یاب بین المللی برای بازدید از زندانهای و دیدار با زندانیان در ایران بویژه زندانیان سیاسی تاکید میکند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۶ فروردین ۱۴۰۰ (۵ آوریل ۲۰۲۱)