دویست و سیزدهمین (213) سبد از مجموعه برنامه های رادیو و تلویزیون ایران زمین

صدور احکام فله‌ای زندان ، تبعید و اعدام از سوی دستگاه قضائیه در رژیم آخوندی برای معترضین و قیام آفرینان به یقین ترجمان وجود واقعیتی بنام « کینه حیوانی » خامنه ای علیه جامعه دردمند ایران می‌باشد. سرکوب وحشیانه در ایران اکنون بحدی است که خامنه ای کودک کش بصراحت از « زدن سیلی» به قیام آفرینان سخن رانده و بدین سان بر تنها راهکار حکومت مبنی بر ادامه موج اعدام ها تاکید ویژه کرده است. سخن از موج اعدام هایی است که بنابرداده‌های سازمان عفو بین‌الملل ، ولی فقیه اکنون با قریب 70 درصد از کل اعدام ها در جهان ، مدال « قهرمانی » را بر گردن آویخته است. تازه ترین نمونه برای این روند ضد انسانی را می توان در اجرای احکام اعدام علیه سه اسیر قیامی در اصفهان مشاهده نمود.

سخن از پرونده‌یی مملو از تناقض ، پنهانکاری و دستکاری شده، می‌باشد که صرفا از طریق شکنجه و با هدف منکوب نمودن جامعه، ایجاد ترس و ناامیدی در میان مردم ، تشکیل و النهایه به صدور احکام ضد انسانی اعدام ختم گردیده است.

در برنامه این هفته گفتارهایی داریم از همکاران خوب مون بهرام مودت , محمئ قرائی , پیمانه شفائی و میترا هرسینی, با قطعات شعر , موزیک و طنز که از تمامی آنان ممنون و ایامی خوش براشون آروز داریم