دویست و شصت و پنجمین (265) دفتر از برنامه های رادیو تلویزیون ایران زمین

ما با بدترین نوع فقر مواجهیم. بله این جملات یکی از کارشناسان رژیم در خصوص بحرانی بنام« فقر و فلاکت » در دیکتاتوری ولی فقیه می باشه. سخن از رشد و نمو بحرانی است که ریشه در چند پارمتر دادر. نخست وجود یک سیاست راهبردی بنام « تولید فقر» که طی دهه اخیر عامدانهاز سوی دولت های دست نشانده خامنه ای به اجرا درآمده است. همچنین باید به وجود سود مدیریت , فساد ساختاری , رانتخواری و نیز شکست های اقتصادی برای رژیم آخوندی اشاره کنیم. این کارشناس حکومتی در ادامه با اشاره به این واقعیات می افزاید : « فقر موجود در ایران یک ویژگی مهم دارد و آن وضعیت تشدیدکنندگی آن است. آخرین گزارش تحلیلی از بانک جهانی گویای آن است که ترکیبی از تحریم‌ها، مدیریت بد اقتصادی و نوسانات جهانی قیمت نفت سبب شده حدود ۱۰ میلیون ایرانی دیگر به چاه فقر سقوط کنند».. همچنین باید متذکر شد که ریشه های فقرو به تبع آن فلاکت گسترده که بنابردادهه هیا ؤزیم قریب 70 میلیون ایران را در کام خوذ فرور برده در وجود هزینه های سنگین اتمی , موشکی , صدور بنیاد گرایی و نیز موشکی نهفته است. بدین سان شاهد هستیم که در نبود تعادل برای بودجه , انون دولت نحس سیزدهم با استقراض از بانک ها و دست بردن در صندوق های دولتی مانند بازنشستگان و یا چاپ پول بدون پشتوانه , به بحرانی دیگر بنام بروز تورم و به تبع آن گرانی سرسام آور ضریب زده است.

دربرنامه این هفته گفتارهایی داریم از دوستان و همکاران خوب مون , شیرین نریمان, هادی مظفری , حمید معاصر , مهرداد هرسینی و پیمانه شفائی با موزیک , قطعات شعر و طنز که ضمن تشکر از تمامی دوستان , امیدواریم مورد استقبال شما علاقمندان قرار بگیرد