دویست و نوزدهمین (219) دفتر از برنامه های رادیو و تلویزیون ایران زمین

رشد و نمو بحران معیشتی برای قریب ۱۱ میلیون کارگر و زحمتکش در ایران آخوند زده، هر روز واقعیت های تازه ای را به بیرون ساطع می نماید. سخن از گسل های بشدت ضربه خورده ای است که بدلیل وجود استثمار سازمان داده شده و سیستماتیک، اکنون به « نان شب » نیز محتاج می باشند. دستمزدهای ناچیز، نبود بیمه های درمانی، وجود قراردادهای سفید، خیل عظیم کارگران پیمانی، عدم ایمنی در محیط های کاری، سرکوب و وجود انواع و اقسام باند های حکومتی تحت نام « شوراهای کارگری»، نبود سندیکاهای مستقل کارگری به یقین بخش کوچکی از دلائل برای بروز بحران در میان بیش از ۴۰ میلیون خانوار کارگری می باشند.

در برنامه این هفته گفتارهایی داریم از همکاران خوب مون بهرام مودت , حمید معاصر, مهرداد هرسینی و نرگس غفاری با قطعات شعر , موزیک و طنز که از تمامی آنان ممنون و ایامی خوش براشون آروز داریم