رادیو تلویزیون ایران زمین دفتر سیصد و هفت (307)

موضوع غارت اموال ملی , فساد سیستماتیک و چپاول اکنون به یکی از بحران ها برای دیکتاتوری ولی فقیه تبدیل شده. یک دلیل برای این روند همان ابعاد تنفر ملی , افشاگری ها و وجود جنگ قدرت دمیان باند های درونی رژیم می باشند که در منطق خود توجه جامعه را نسبت به فساد ساختاری در حکومت جلب کرده است. به یقین نقش خامنه ای , همان تداعی سر آزدهای هفت سر است که بدلیل نبود هرگونه پایگاه اجتماعی , سرکیسه دلارهای نفتی را برای متولیان و کارکزاران حکومت باز گذشته تا بدین سان برای ادامه قدرت مطلقه خود تضمین بگیرد. ……

در برنامه این هفته گفتارهایی داریم از همکاران خوب مون , بهرام مودت , مینا دریسی , شهرام گلستانه , میترا هرسینی و پیمانه شفائی با قطعات فرهنگی , ادبی , هنری , موسیقی , شعر وطنز که از تمامی آنان ممنون و ایامی خوش براشون آروز داریم