سالروز معرفی رئیس جمهور برگزیده مقاومت برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران