سال نو میلادی بر عموم مسیحیان بویژه هموطنان مسیحی مان مبارک

یقین داریم که در ایران آزاد فردا و در سایه همبستگی ملی و ایرانی دمکراتیک , حقوق سیاسی , اجتماعی , مدنی , فرهنگی و قومی تمامی آحاد این کهن سرزمین به تساوی و بدون هرگونه تبعیض و سرکوب ساری و جاری خواهد شد.

یک جمهوری دمکراتیک تضمین کننده این واقعیت می باشد