سال نو میلادی بر عموم هموطنان مسیحی مبارک

با امید به ایرانی آزاد و دمکراتیک که در آن تمامی آحاد مردم , صرفنظر از قوم , زبان و یا مذهب و بدور از هرگونه ستم در صلح , آرامش و همبستگی ملی زندگی کنند.

سال نو میلادی بر شما مبارک