سیرک انتخابات – بازی خامنه ای با باند های تو سری خورده

بحران جنگ قدرت در راس نظام آخوندی بر سر ایندور از سیرک انتخابات اکنون به مانند آواری بر خامنه ای در حال خراب شدن می باشد.

دراین راستا و در حالیکه ولی فقیه در تلاش است تا مهندسی نمایش انتخابات را با بروی کار آوردن آخوند دژخیم رئیسی به پایان برساند، اما مجموعه فشارها از سوی باندهای تو سری خورده و همچنین عمق شعار «من رای نمی دهم»، «رای من سرنگونی است» از سوی کانون‌های شورشی، سرانجام خامنه ای را وادار به اعتراف نمود.

وی در سخنانی در سالمرگ خمینی معلون از جمله می گوید: «در جریان عدم احراز صلاحیت ها به بعضی افرادی که صلاحیتشان احراز نشده بود، جفا شد».
وی سپس علائم زهر خوران را اینگونه به بیرون ساطع می کند: «مطالبه من این است که دستگاه های مسئول جبران کنند». (سایت خامنه ای ۱۴ خرداد ۱۴۰۰) 

به یقین ترجمان این جملات به مانند همان ضرب المثل «به سه سه بار، نه بار» غلط کردن های حاکم تمامیت خواهی است که حتی به نزدیک ترین نیروهای وفادار به رژیم نیز رحم نکرده است.
حذف فله ای باندهای بجان هم افتاده، انتشار انوع و اقسام تهمت، فیلم سازی، نشر مطالب و یا پرونده سازی علیه متولیان، کارگزاران تو سری خورده و حتی روسای سابق جمهور نظام، تنها بخشی از مهندسی برای ایندور از نمایش انتخابات می باشد.

خامنه ای که خود در پشت تمامی این پروژه قراردارد، در یک خر مردرندی مدعی می شود که گوئیا از سوی دستگاه های مسئول (بخوانیم شواری نگهبان) «نسبت هایی» به باند مقابل داده که «معلوم شده، خلاف است».
هرکس که از درون این رژیم و مجموعه هرم قدرت در دیکتاتوری ولی فقیه ذره ای اطلاع داشته باشد، بخوبی وقاف است که بیت وی و دولت سایه با مجموعه ای از نهاد های اطلاعاتی ، امنیتی و سپاه پاسداران در پشت تمامی «منویات» وی قرار داشته و سیاست های خامنه ای را مو به مو اجرا می کنند. 

در راستای ادامه سیرک و بلافاصله پس از این «حکم حکومتی» از سوی خامنه ای، کدخدائی سخنگوی شورای نگهبان در یک نمایش از پیش طراحی شده می گوید: «شورای نگهبان با اذعان به اینکه مصون از خطا نمی باشد به زودی نظر خود را اعلام خواهد کرد».
این شورای دست نشانده در یک نشست قلابی، هم چنان بر مواضع خود مبنی بر درستی حذف باندهای مقابل تاکید نمود و در بیانیه ای کلیشه ای صرفا به دلجویی از مغضوبان ولایت گردید.

بدین سان مشخص می شود که سخنان امروز خامنه ای صرفا برای سرگرم نمودن و به بازی گرفتن باندهای تو سری خورده بوده است. 

همچنین باید اضافه نمود که بیان این سخنان از سوی خامنه ای مبین واقعیتی بنام وجود شقه و شکاف عمیق در راس نظام آخوندی است که خود به ریزش نیروهای حکومت از هر دو باند راه برده است. 
ابعاد این مضحکه بقدری است که عباس عبدی از بانیان اطلاعات و شکنجه در رژیم آخوندی در توئیتی ضمن به سخره گرفتن سخنان خامنه ای می نویسد: «انتخابات ما هم مثل فیلم های هندی و ترکیه شده تا فکر میکنی قصه تمام شده، یکباره موضوعی پیش می آید و دوبراه قصه دیگری آغاز میشه»!!

همبستگی ملی