شادباش به مجاهدین خلق

مهرداد هرسینی

در آستانه پانزده شهریور، سالروز تاسیس سازمان مجاهدین خلق هستیم.

پنجاه و شش سال پیش در چنین ایامی و در پی شکست تمامی راه حل های مسالمت آمیز و بویژه سرکوب خونین ۱۵ خرداد در سال ۴۲، نهال نوپایی از سوی شهدای والامقام محمد حنیف نژاد، سعید محسن و اصغر بدیع زادگان علیه دیکتاتوری سلطنتی نهاده شد که در امتداد خود با رهبری برادر مسعود اکنون به درختی تنومند در ایران زمین علیه جباریت ولی فقیه تبدیل گردیده است.

سخن از جنبشی عظیم، ملی و مردمی با پایه های گسترده اجتماعی، فرهنگی، فکری و نیز با برنامه ای مترقی و دمکراتیک برای ایرانی آزاد می باشد که در بستر خود متعهد به التیام زخم ها و صدمات تاریخی از ضربات شاه و شیخ بر پیکر جامعه دردمند ما ایرانیان است.
در یک کلام مجاهدین خلق طی بیش از ۵ دهه رزم، فداکاری، مبارزه، زندان و شکنجه، به دو دیکتاتوی شاه و شیخ «نه گفتند» و آزادی، حقوق بشر، عدالت و نفی استبداد و استثمار این پیام رهایی بشریت را برای سرزمین شیر و خورشید، طلب کرده اند.
اکنون نیز با کوله باری از تجربیات گرانبها، هرچه مصمم تر برآنند تا گرده ایران را از اهریمن و نجاست آخوندی پاک و منزه نمایند.

گرچه خمینی و خامنه ای سالیان متمادی منکر وجود و تاثیرات اجتماعی و سیاسی مجاهدین در جامعه بودند و گرچه رژیم آخوندی به کمک سیاست مماشات برآن شد، تا با حذف فیزیکی مجاهدین صورت مسئله سرنگونی را نیز پاک نمایند، اما دیدیم که چگونه هردوی اینها در یک اشتباه محاسبه استراتژیک سیر می کردند، زیرا اساس و بنیان مجاهدین نه تنها با ریشه های عمیق فکری و اجتماعی ایرانیان گره خورده، بلکه فراتر از آن، اکنون به واقعیتی اجتناب ناپذیر در صحنه داخلی و بین المللی نیز تبدیل شده است.

خامنه ای در این رابطه شکست خورد تا جائیکه امروز خود ناچار به اعتراف بر این واقعیت گردیده است. وی بخوبی از ابعاد نفوذ و محبوبیت مجاهدین در درون جامعه مطلع است، بویژه از ابعاد شخصیت کارسیمای خانم رجوی و برنامه مترقی ایشان با جنبش دادخواهی بر سر خون های بناحق ریخته شده فرزندان ایران.
به یقین از لابلای سخنان روزانه خامنه ای بخوبی می توان هراس کلیت نظام آخوندی را از سیل براه افتاده توسط مجاهدین با کانون های شورشی و شوراهای مردمی رویت نمود.
جنبشی که اکنون در جای جای میهن اسیرمان رخنه کرده و اقشار و طبقات مختلف و بویژه محرومان، زحمتکشان، خانواده ها و بازماندگان تمامی قربانیان این رژیم ضد بشری را برای خوراندن دیگر «جام های زهر» به دیکتاتوری ولی فقیه و سرنگونی، به جوش و خروش درآورده است.
 
این همان جوهر و مضمون پیام مجاهدین به مردم ایران است که راه حل برای ایرانی آزاد و دمکراتیک در دستان خودمان، با اصل طلایی «کس نخارد» می باشد.
پنجاه و ششمسن سالروز تاسیس سازمان مجاهدین را به برادر مسعود، خواهرمریم، شورای مرکزی سازمان، مجاهدان آزادی در اشرف ۳ و سراسر جهان و همچنین به خانواده بزرگ مقاومت ایران ، خانواده شهدا و اسرا از صمیم قلب تبریک و تهنیت می گویم.

همبستگی ملی