شرکت گسترده در گردهمایی بزرگ مقاومت یک وظیفه ملی و میهنی است

هموطنان، یاران و ایرانیان آزاده
کمتر از یک هفته به برگزاری پرشکوه گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در ویلپنت پاریس مانده است. سخن از روزی است که ایرانیان آزاده، اشرف نشانان، شخصیت های برجسته سیاسی، مذهبی و حقوق بشری از سراسر جهان و همچنین یاران مجاهدین و اشرفیان قهرمان در آلبانی برای گفتن «نه بزرگ» به دیکتاتوری عنان گسیخته خامنه ای گرد هم می آیند تا واقعیتی بنام «سرنگونی دیکتاتوری ولی فقیه» را به که برخاسته از اراده و خواسته میلیون ها شهروند میهن امان می باشد، بگوش جهانیان برسانند.

امسال در حالی به پیشواز عید بزرگ مقاومت ایران می رویم که هم صحنه داخلی و هم صحنه منطقه ای و بین المللی دچار چرخشی جدی علیه تمامیت نظام آخوندی شده است.
بن بست های مرگبار رژیم پا بگور خامنه ای در تمامی عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سرکوبگرانه در داخل میهن امان به موازات شکل گیری اتحاد های منطقه ای و جهانی علیه مطامع تروریستی، صدور بنیاگرایی و کشور گشایی خلیفه ارتجاع در تهران، تماما گوشه هایی از پازل بن بست و شکست های استراتژیک ولی فقیه می باشند.

به موازات این واقعیات نیز باید به وجود خشم و عصیان تود های بجان آمده در شهرهای میهن با شعار ملی «مرگ بر خامنه ای، مرگ بر روحانی» و نیز رشد جنبش مقاومت ایران طی دو سال گذشته در داخل میهن اسیرامان اشاره کنیم. شکل گیری کانون های شورشی که یک استراژی ملی و میهنی برای درهم کوبیدن ماشین سرکوب آخوندی است، نشان از آن دارد که اساسا حل و فصل موضوع «سرنگونی دیکتاتوری مذهبی» هم شدنی است و هم بدست مردم و مقامت ایران صورت خواهد گرفت.

نیم نگاهی به عربده و قلاده کشی های رسانه های حکومتی و یا متولیان ریز و درشت رژیم تحت عنوان «اصلاح طلبان» قلابی، ماموران بخدمت درآمده اطلاعات آخوندی در داخل و خارج از کشور تحت عناوین مختلف، مدد رسانی های «غیبی» از سوی بقایای فاشیسم سلطنت به آخوند های جانی، سپاه سرکوبگر پاسداران و اطلاعات رژیم و همچنین خشم و غیظ آنان از رشد مقاومت ایران و حفظ تشکیلات نیروی محوری مجاهدین خلق، به یقین آینه تمام قدی از این بن بست مرگبار ولی فقیه در مقابل تنها بدیل دمکراتیک خود می باشد.

براین منطق ایرانیان با انوع و اقسام دیدگاه های فکری، دینی و یا قومی در پاریس گرد هم می ایند تا با حمایت از برنامه ۱۰ ماده ای خانم رجوی، این خواسته ملی برای ازاید زندانیان سیاسی، رسیدن به حقوق بشر، دمکراسی و حاکمیت مردمی را نمایندگی نمایند.

عید بزرگ مقاومت ایران مبارک باد
بنیاد توسعه و دمکراسی در خاورمیانه ۳ تیر ۱۳۹۷