عمق تنفر مردم منطقه از ولی‌فقیه

بروز خیزش های مردمی در کشورهای منطقه بویژه در سوریه، عراق و یا طی روزهای اخیر در لبنان که تماما بر محمل هایی مانند فقر، ناعدالتی و فساد استوار شده اند، به یقین دارای یک مخرج مشترک و آن عمق تنفر از دخالت‌های رژیم اخوندی در کشورهای همسایه و اسلامی را دارند.

با نیم نگاهی به شعارها و حرکات اعتراضی از سوی مردم به جان آمده، با آتش زدن تصاویر منحوس خامنه‌ای و یا شعار آخوندها «اخراج، اخراج»، به‌خوبی می‌توان به این مخرج مشترک، یعنی مطامع دیکتاتوری ولایت‌فقیه و نیز ابزارهای سرکوبگر آن در این کشورها رسید.
راه‌اندازی جریانات سرکوبگر و دست نشانده که تماما از سوی رژیم آخوندی تامین مالی، عقیدتی و یا تسلیحاتی می‌شوند و دخالت‌های آشکار آخوندها در روند سیاسی این کشورها صد البته با هدف تغییر از بالا و با اهرم‌های فشاری ماند «ترور» از سوی «شبه‌نظامیان» وابسته به ولی‌فقیه صورت می‌گیرد.

بدین‌سان ملاحظه می‌شود که رژیم آخوندی از طریق این نیروها، چگونه دست به سرکوب خونین مردم کشورهای مسلمان زده است. نمونه‌هایی مانند «تک‌تیراندازان» در شهرهای عراق و کشتار جوانان و مردم بیدفاع این کشور و یا سرکوب خونین مردم سوریه با «بمب‌های بشکه‌ای» و نیز حمله و هجوم نیروهای وحشت‌زده حزب الشیطان به معترضین در لبنان، تماما مهر تائیدی برعمق تنفر توده ها از بنیادگرایی ولی‌فقیه و نیروهای تروریستی دست نشانده وی در منطقه می‌باشند.

این وضعیت روبه رشد و به‌حق در حالی است که خامنه‌ای تا چندی قبل تلاش می‌کرد، چنین وانمود نماید که گوئیا دیکتاتوری عنان گسیخته وی، «محبوب قلب» های مردم در منطقه می‌باشد.
اما دستگاه آدمخوار وی طی ماه گذشته دید و تجربه کرد که چگونه مردم تحت ستم بنیادگرایی مذهبی مترصد هر فرصتی برای برهم زدن «جزیره» به‌ظاهر آرام وی می‌باشند.

سخن از آتش‌های زیر خاکستری است که ریشه آن صد البته در داخل میهن امان و مقاومت سازمانداده مردمی آن دارد. الگوی مقاومت ایران که «می‌توان و باید» در مقابل این دیکتاتوری جبار و خون‌ریز ایستاد و نیروهای سرکوبگر آن را در هر لباس و پوششی شکست داد، در حال رشد و بالندگی در میان مردم منطقه است.
مردم لبنان نیز طی روزهای گذشته خطاب به حسن نصرالله عام خامنه ای و حزب الشیطان، درسی فراموشی ناپذیر دادند. شعار توده‌های مسلمان خطاب به وی که «تو هم باید بروی» و یا حمله به دفاتر حزب الشیطان وابسته به خامنه‌ای، آن روی حقیقت این قیام علیه مطامع و بازوان خونین رژیم آخوندی در این کشور می‌باشد.

انها می‌بینند که چگونه سرمایه‌های کشور اشان برای «بمب، موشک و ترور و جنگ‌افروزی» هزینه می‌شود و چگونه در سایه بی‌عملی دولت‌ها، آخوندها دست به بسط و توسعه و برپایی نیروهای مزدبگیر و وابسته می‌زنند.
تنفر عمیق مردم منطقه علیه نظام آخوندی با تمامی سرکوب و کشتار، در حال رشد است و خامنه‌ای به یقین این صداها را که کاخ عنکبوتی وی را در تهران به لرزه درآورده، به‌خوبی شنیده است.

همبستگی ملی