قتل عام مجاهدین در اشرف- نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم