قيام ايران در نگاه رسانه هاي آلمان

اخبار تاگس‌تٍمن Tagesthemen ساعت 23:13:20 تلويزيون كانال اول آلمان ARD اول ژانويه 2018

گوينده در استوديو:

اينها تصاويري از ايران هستند كه اينها را بعد از آخرين اعتراضات بزرگ در سال 2009 نديده است. از چندين روز است بنظر ميرسد كه يك سدي شكسته شده باشد. نه تنها در تهران بلكه در سراسر كشور مردم براي اعتراض به خيابانها ميايند. در اين بين حداقل 13 نفر كشته شدند كه در بين شان ظاهرا امروز يك پليس هم هست. ولي عليه چه چيزي دقيقا مردم اعتراض ميكنند؟ روشن است و بله براي وضعيت فاجعه بار اقتصادي، ولي ظاهرا براي خيلي بيشتر از اينها. ناتالي اميري در مورد كشوري در شورش.

گزارش ناتالي اميري، صحنه داخل يك تاكسي در تهران:

سوار تاكسي در تهران هستيم، معمولا به همين شكل هميشه يك تلفن هوشمند صحبتهاي اپوزيسيون خارج از كشور را پخش ميكند و درضمن اينكه صحبتها [داخل تاكسي] سياسي هستند. در اعتراضات قبلي در سال 2009 مردم خواهان پس گرفتن راي شان بعلت تقلب در انتخابات بودند. امروز ولي تپش روي حقوق پايه‌اي شان است. اين يك جور ديگر است و نظام نمي تواند اينرا بسادگي دور زده و بدان چشم ببندد. در عمل تظاهرات در بيش از 50 شهر ايران قابل سكوت نيستند. مردم بدليل وضعيت اسفناك اقتصادي، بالا بودن آمار بيكاري و گراني مواد غذائي كه روزانه افزايش مي يابند، غضبناك هستند.

صحنه روحاني:

بعد از توافق اتمي در سال 2015 رئيس جمهور روحاني بهبودي محسوس و آزادي بيشتري را قول داده بود ولي هيچكدام عملي نشد و روحاني ميخواست مقدمتا با بوروكراسي مقابله كرده و هزينه كردهاي كشور را شفاف سازي كند. نهايتا چند هفته قبل اعلام كرد كه هر وزارتخانه مجاز به چه ميزان پول براي هزينه كردن ميباشد. همزمان خواهان ليست كردن تمامي هزينه‌ها شد. ولي بسياري از مسولين امر حاضر به اعلام آن نبودند. ولي عليرغم آن اينها در شبكه هاي اجتماعي منتشر شدند و مردم را خشمگين ساخت. اتهام اين بود كه عوض اينكه به مردم خودي در داخل كشور رسيدگي شود پولها براي علائق قدرت در سياست خارجي هزينه ميشود. علاوه بر اين اطلاعاتي حول فساد و اقتصاد خانوادگي [پارتي بازي هاي خانوادگي- آقازاده ها] كه با توجه به فشار روي مردم براي تامين معيشت زندگي شان منتشر شد، مردم را به خيابانها آورد.

مصاحبه با يك جوان ايراني در خيابانهاي تهران:

واضح است كه نارضايتي وجود دارد. اگر مردم راضي بودند كه به خيابانها نمي آمدند. اينها واقعيتها هستند: گراني مواد غذايي، مشكلات اقتصادي. مسولين سياسي بايستي به فكر كارهايي براي مردم باشند. مردم خودشان نمي توانند چيزي را تغيير دهند و من نميتوانم اينكار را به تنهايي انجام دهم. من فكر ميكنم كه اين اعتراضات در هر صورت يك تاثيرهائي خواهند داشت.

براي روزهاي بعدي ادامه اعتراضات برنامه ريزي شده ولي هنوز كاملا نامعلوم است كه دولت به چه شكل در مقابل خشم مردم واكنش نشان خواهد داد.

صحنه گوينده در استوديو:

گزارشگر ما ناتالي اميري در تهران شما اين اعتراضات را به چه شكل از اعتراضات به اصطلاح جنبش سبز سال 2009 تميز ميدهيد؟ تفاوت شان بسيار است. آنموقع اعتراضات در تهران متمركز بودند در حاليكه امروزه اعتراضات سراسر كشور را در بر گرفته و در استانها شروع شدند. بايستي گفت كه در اين اعتراضات هيچ رهبري وجود ندارد و همچنين هيچ طرح درست و همينطور خواسته هاي مشخصي وجود ندارد. و اين تفاوتهاي بسيار با اعتراضات سال 2009 است چونكه آنموقع رهبري كاملا مشخصي وجود داشت و گفت كه به كجا ميخواهد برود و به چه انتقادي دارد. بله الان هم انتقاد هست و ميشود ولي بيشتر مردم خشمگين در خيابانها هستند كه خشم شان را ابراز ميدارند و هيچ كسي بدرستي نميداند كه قضايا به كجا راه خواهند برد.

سوال گوينده در استوديو:

ولي آيا ميتوانند كسانيكه در سال 2009 خواسته ها را مطرح ميكردند از اين موج استفاده كنند؟

جواب گزارشگر:

در حال حاضر مايل نيستند. ما با كسان زيادي كه در آنزمان به هنگام جنبش سبز فعال بودند ارتباط برقرار كرديم و ميگويند كه نمي دانند اين اوضاع به چه سمتي ميرود و اين آدمهاي توي خيابان را نمي شناسند و بايستي در اين رابطه گفت كه اين خبر آمد كه 90 درصد و شايد همه تظاهركنندگان دستگير شده كمتر از 25 سال سن دارند. ايران كشور بسيار جواني است و بسياري از كساني كه امروزه در خيابانها هستند در سال 2009 هنوز بچه بودند كه اين به اين هم ربط دارد كه كشور در وضعيت اسفبار اقصادي قرار دارد و بيكاري در بين جوانان بسيار بالاست. جوانان اصلا هيچ چشم اندازي نسبت به آينده بهتر و شغل ندارند و اين مردم را به خيابانها كشانده است. و خشمي را كه اينها طي ماهها و سالهاي گذشته در خود انباشته كرده اند، اكنون در خيابانها رها ميكنند.

گوينده: ناتالي اميري، خيلي ممنون.

https://www.tagesschau.de/sendung/tagesthemen/

*****

اخبار تاگس‌شاو ساعت 20 تلويزيون كانال اول آلمان ARD اول ژانويه 2018

ملاحظه: اين مهمترين و پر بيننده ترين شبكه خبر آلمان بوده و امروز خبر اولش ايران بود.

اينجا تلويزيون كانال اول آلمان است با تاگس‌شاو. امروز در استوديو: يان هوفر

گوينده:

شب بخير خانمها و آقايان، به شما در تاگس شاو سلام عرض ميكنم.

در تظاهرات ايران طي روزهاي گذشته حداقل 12 نفر كشته شدند. اطلاعات حول نا آراميها را فقط و به تنهائي تلويزيون دولتي منتشر ميكند و منابع غير وابسته‌اي وجود ندارد. گابريل وزير خارجه اظهار نگراني كرد. دولت آلمان از رهبري كشور ايران ميخواهد كه به حقوق تظاهر كنندگان احترام بگذارد. اعتراضات روز پنجشنبه در بسياري از شهرهاي ايران شروع شدند. ابتدا مردم بدليل وضعيت بد اقتصادي به خيابان آمدند. در اين اثناء لحن ضدرژيم تر ميشود.

تصوير از تهران:

از بعدازظهر مجددا نيروهاي امنيتي با تظاهركنندگان برخورد ميكنند. براي شب در 50 شهر ديگر ايران اعلام تظاهرات شده بود. رهبري سياسي ديگر نميتواند روي اعتراضات چشم ببندد [دوربزند]، حتي امروز تلويزيون دولتي تصاويري از آن [اعتراضات] را نشان ميدهد، اما با توضيحات خودش كه تظاهر كنندگان شورشگر هستند و از خارج هدايت ميشوند و دنبال ويراني هستند كه اين تهاجم به مردم ايران است. براي رسانه‌هاي غربي ممنوع است كه فيلمبرداري كنند و فيلمها از سراسر كشور توسط تظاهركنندگان روي شبكه هاي اجتماعي توزيع ميشوند. آنها خواستار عدالت اجتماعي بوده و به كل سيستم انتقاد ميكنند.

تصوير روحاني:

رئيس جمهور روحاني امروز هم همانند ديروز تلاش كرد كه مردم برافروخته را آرام سازد و [گفت] مردم حق آزادي بيان دارند. تظاهركنندگان همواره ترس كمتري براي اظهار بياناتشان دارند. شعارها مقدمتا با انگيزه هاي اقتصادي بودند ولي كم كم سياسي شده و مرگ بر ديكتاتور، دخالت در سوريه بس است، به حزب الله و حماس علاقه‌اي نداريم، ما مهم هستيم. آنها بدينگونه صحبت از حمايت ارقام بالاي ايران از اين گروههاي تروريستي ميكنند كه ايران بدينوسيله در تلاش براي بدست آوردن نفوذ در سياست خارجي ميباشد.

تصوير لاريجاني قوه قضائيه:

رئيس عالي دستگاه قضائي امروز در تلويزيون دولتي اعلام كرد كه هرگونه تظاهراتي ممنوع بوده و شورشگران جزاي به حق خودشان را دريافت خواهند كرد.

تصوير گزارشگر (ناتالي اميري) از تهران:

اعتراضات 5 روز قبل شروع شدند. همه روزه به شهرهاي جديدي در كشور گسترش پيدا ميكنند. خشم مردم بيشتر ميشود، همچنين براي اينكه آنها عطف به قربانيان كشته شده نيز شاكي هستند. كجا اين خشم ميرود، هنوز كاملا معلوم نيست، ولي چيزي كه مشخص ميباشد اين است كه اعتراضات در روزهاي آينده به پايان نخواهند رسيد.

گوينده در استوديو با تصوير وزير خارجه:

وزير خارجه گابريل در رابطه با تحولات ايران ابراز نگراني كرد. دولت آلمان رهبري ايران را به احترام نسبت به حقوق تظاهركنندگان فرا ميخواند، آنگونه كه گابريل در يك اطلاعيه كتبي منتشر ساخت. بعد از درگيرهاي روزهاي گذشته بسيار مهمتر ميباشد كه همه طرفين از اعمال خشونت فاصله بگيرند. نا آراميهاي جديد در ايران از سال 2009 به اين طرف بزرگترين [اعتراضات] هستند.

تصوير نقشه خاورميانه:

ايران پس از عربستان سعودي دومين كشور بزرگ در منطقه خليج فارس و چهارونيم برابر آلمان با 83 ميليون نفر جمعيت ميباشد.

تصوير دجال:

پس از انقلاب سال 1979 ايران يك جمهوري اسلامي، يك كشور مذهبي اقتدارگرا با اجزاي دمكراسي شد. طبق قانون اساسي حق حاكميت با مردم نبوده بلكه با خدا و بعنوان نماينده‌اش بالاترين رهبر مذهبي كه اكنون آيت الله خامنه اي است، ميباشد. او براي تمام مدت عمرش بعنوان بالاترين مرجع مذهبي و سياسي در كشور منصوب گرديده است. او بالاترين روساي قوه قضائيه، پليس و رسانه هاي دولتي را منصوب و عزل ميكند. حتي رئيس جمهور را ميتواند هر لحظه از كار بركنار كند. رهبر مذهبي فرماندهي كل قواي مسلح را هم دارد. او توسط سپاه پاسداران حمايت ميشود. سپاه پاسداران در سال 1979 بعنوان واحد نظامي تاسيس گرديد، و امروزه براي مقابله با مخالفين سياسي بكار گرفته ميشود.

تصوير روحاني:

نقش رئيس جمهور ايران رياست دولت كه اعضايش توسط وي اعلام شده و توسط پارلمان مورد تاييد قرار ميگيرند. رئيس جمهور، مجلس و به اصطلاح مجلس خبرگان مستقيم توسط مردم انتخاب ميشوند ولي حول كانديداها قبلا شوراي نگهبان قدرتمند تصميم گيري ميكند. اين شورا از 6 نفر حقوقدان و 6 نفر مذهبي [آخوند] تشكيل شده است. شوراي نگهبان منطبق بودن سياست بر حقوق اسلامي را كنترل ميكند و در همه مصوبات حق وتو دارد. بالاترين مقام رهبري مذهبي حق نظر در تصميم گيري براي چگونگي تركيب شوراي نگهبان دارد. بدين وسيله هيچ كنترلي روي تصميمات رهبر مذهبي صورت نمي گيرد.

 *****

عموم خبرگزاريها و برخي سايتهاي رسانه هاي آلمان – 2 ژانويه 2018 از ساعت 12 ظهر به بعد

خامنه اي خارجه را مسول نا آراميها ميداند

رهبر مذهبي گفت كه دشمنان ايران متحد شده‌اند تا به كشور لطمه وارد سازند. دادگاه انقلاب تضاهركنندگان را به حكم اعدام تهديد ميكند.

رهبر مذهبي ايران آيت الله خامنه اي به قدرتهاي خارجي اتهام ميزند كه در پشت اعتراضات كنوني در كشور قرار دارند. طبق بيانيه منتشره در تلويزيون دولتي از قول خامنه اي عطف به ”وقايع روزهاي اخير“ آمده است كه ”دشمنان متحد شده اند و از هر وسيله اي استفاده ميكنند، از پولشان، از سلاح شان، از سياست شان و از سرويس هاي امنيتي شان تا براي رژيم اسلامي مشكلاتي فراهم سازند“. خامنه اي براي اولين بار حول اعتراضاتي كه روز پنجشنبه از مشهد دومين شهر بزرگ ايران شروع شده و كل كشور را در بر گرفت، اظهار نظر كرد.

(…)

موسي غضنفرآبادي رئيس دادگاه انقلاب اسلامي در تهران روز سه شنبه صحبت از حكم اعدام براي برخي از تظاهركنندگان كرد. خبرگزاري نيمه دولتي تسنيم اينگونه مستقيم نقل قول كرد كه اتهام عليه شان ميتواند ”محاربه“ باشد كه در ايران جرمش اعدام است.

(…)

http://www.zeit.de/politik/ausland/2018-01/iran-ayatollah-ali-chamenei-ausland-unruhen-verantwortung

 *****

روزنامه تاگس اشپيگل برلين اول ژانويه 2018

اعتراضات در ايران

چه چيزي ملاها را عصبي ميكند

ترامپ حق دارد: غرب بايستي در طرف تظاهركنندگان بايستد.

از كريستيان بومه

چندين روز است كه هزاران ايراني به خيابانها ميايند و در كمال علنيت نارضايتي خودشان را ابراز ميدارند. اين شجاعانه است. چونكه رژيم تهران هيچ انتقادي را به دستگاه سياسي اش تحمل نمي كند. ملاها هرگونه نافرماني مقاومت گرا بعنوان تهاجم به مباني جمهوري اسلامي و بدين وسيله به حاكميت شان قلمداد ميشود. از اينرو تظاهركنندگان با قدرت گره خورده [متمركزشده] دستگاه كشوري سروكار دارند. پيغام اين است: هيچ كسي جرات به زير علامت سوال كشيدن سيستم را نداشته باشد. سپاه پاسداران شبه نظامي اخطار ميدهد كه هركسي اينكار را بكند، ”مشت ملت“ را دريافت ميكند. و دوباره از يك توطئه خارجي عليه ايران صحبت به ميان ميايد.

اين البته جزئي از سخنراني هاي حكام است. به هر صورت هر دو آمريكاي ”شيطان“ و اسرائيل همواره در همه چيز مقصرند. معهذا كلام خشن و تهديدات خيلي هم واضح بيان عصبي بودن است. چونكه هيچ كسي نميتواند بگويد كه تحولات به چه سمتي ميروند. تظاهرات بنظر ميرسد كه از هيچ توليد شده باشند. اين آنها را شكست ناپذير ميكند. تجمعات سراسري ميتوانند بزودي به تاريخ بپيوندند. يا هم كه به يك شكلي به ”بهار ايران“ بالغ شوند كه دست آخر حاكميت آخوندي را در نوردد.

اعتراضات در ايران ميتوانند يك ديناميزم غير منتظره اي را شكل دهند

تظاهركنندگان اگر كه بعنوان خائن وحشيانه سركوب نشوند، ميتوانند خيلي هم خوب يك ديناميزم غير منتظره اي را شكل دهند. حاكمين اينرا بخوبي ميدانند. آنها خودشان سال 1979 از همين طريق به قدرت رسيدند. در پس شورش عليه شاه انقلاب اسلامي شكل گرفت. و سال 2009 وقتي كه مردم پس از انتخاب متقلبانه محمود احمدي نژاد رئيس جمهور آنموقع نمي خواستند قبول كنند، از ”جنبش سبز“ تقريبا يك قيام مردمي شكل گرفت. و امروز مردم تنها خواستار شغل نيستند. بلكه آنها آخوندها و اسلاميزه كردن كشور و سياست خارجي پرو عرب و ضداسرائيل رهبر مذهبي آيت الله خامنه اي را زير علامت سوال ميكشند. همه اينها ميتواند ملاهاي محافظه كار را از غضب به زلزله بياندازد. در هر صورت آنها نمي توانند مطمئن باشند كه سركوب به تنهايي كافي باشد كه نا آراميها را كنترل كرد. امكان دارد رژيم عواقبي را ضروري ببيند كه موضوع را بموقع توي چنگ بياورد.

سال 2009 غرب ”جنبش سبز“ را تنها گذاشت تا معامله با ايران را تضمين كند

در حالت ديگر ميتواند دشمن بزرگ يعني آمريكا حق داشته باشد. دونالد ترامپ علنا احساس ميكند كه از اين اعتراضات چيز بيشتري ميتواند حاصل شود. از چند روز پيش وي به تظاهر كنندگان روحيه ميدهد. و با تحليل هايش رئيس جمهور آمريكا به اشتباه نمي رود. مردم ايران تشنه غذا و آزادي است. همزمان حقوق بشر و رفاه كشور را غارت كرده اند. از اينرو زمان تغيير فرا رسيده است. اينها بيانات واضحي هستند. بياني كه آدمي از اروپا هم انتظار دارد. هنگاميكه ”جنبش سبز“ در سال 2009 درخواست حمايت كرد، ايرانيان تنها گذاشته شدند. نه اروپا و نه آمريكاي تحت رياست باراك اوباما نمي خواستند بدين شكل ملاها را جزا بدهند. به پايان بردن معامله اتمي همه چيز را تحت تاثير قرار داد. امروز درخواست انجام شده و نبايستي كه اين اشتباه را تكرار كرد.

http://www.tagesspiegel.de/politik/proteste-im-iran-was-die-mullahs-nervoes-macht/20803510.html

*****

مقاله روي سايت شعبه ايالت بايرن راديو تلويزيون كانال اول آلمان – دوشنبه 1 ژانويه 2018

ملاحظه: اين شعبه‌ي كانال اول آلمان در ايران نمايندگي و خبرنگار و دوربين‌چي دارد

از ناتالي اميري [خانم آلماني-ايراني كه روز شنبه از تهران گزارشي ارسال كرده بود و اخبار ساعت 20 كانال اول روز شنبه نيز 2 دقيقه خبرش را پخش كرد]

اعتراضات ضد رژيم

خشم ايرانيان عليه سيستم

اعتراضات ضدرژيم در ايران مستمرا شدت مي يابند. كشته شدن 12 نفر تاكنون تاييد شده، 800 نفر دستگير شده اند. رئيس جمهور روحاني گفت كه تظاهركنندگان يك اقليت كوچكي هستند و مردم ايران عليه توليد كنندگان نا آراميها واكنش نشان خواهد داد.

اينبار جور ديگري است. اعتراضات طبق معمول از تهران پايتخت سياسي شروع نشد، بلكه از استانها. نيشابور، قم، قزوين و ساري شهرهايي هستند كه مردم از روز پنجشنبه در خيابانهاي آن شهرها خشم خود را ابراز ميدارند.

در ابتدا شعارهاي تظاهركنندگان اقتصادي بود. سريع تبديل به شعارهاي سياسي شدند: ”مرگ بر ديكتاتور“ ”دخالت در سوريه براي چه“ ”حزب الله و حماس به ما ربطي ندارد، خودمان مهم هستيم“.

مردم احساس فريب خوردن ميكنند

[در اين قسمت حول صرف پولها توسط دولت براي سياست امنيتي رژيم در منطقه گزارش شده]

سياست روحاني بعنوان آغازگر

او خيلي ميانه رو است، ”سياست آشتي“ وي با غرب همواره خاري در چشم سخت سران است و ميگويند كه سياست روحاني علت اعتراضات است. حداقل جرقه را زده است. نيروهاي محافظه كار در كشور از مدتي است كه به سياست روحاني انتقاد ميكنند. ابراهيم رئيسي كه در انتخابات رياست جمهوري از روحاني شكست خورده و به مشهد بازگشت، و داماد احمد علم الهدي امام جمعه مشهد گفت: ”او مردم را درك ميكند كه وضعيت ناهنجار اقتصادي را ديگر نمي توانند تحمل كنند“. همه روزنامه هاي محافظه كاران امروز همان واژه ها را نوشتند. شهروندان در اين يك شانسي را ديدند تا خشم خود را ابراز كنند.

فساد و بي عدالتي اجتماعي ايرانيان را به خيابانها ميكشاند

پشت تظاهركنندگان ايران هيچ رهبر هدايت كننده‌اي، هيچ طرحي، هيچ خواسته مشخصي وجود ندارد. خشم آنها را به خيابان آورده است. خشم از بي عدالتي اجتماعي فساد و اقتصاد پارتي بازي. اطلاعات در رابطه با ابعاد پرده پوشي هاي مسولين سياسي طي چند دهه، در هفته ها و ماههاي اخير برملا شدند.

در حين اعتراضات بزرگ سال 2009 اطلاعات تنها از طريق توئيتر رد و بدل ميشد. در حال حاضر بيش از 40 ميليون ايراني از طريق تلگرام ارتباط برقرار ميكنند. قوه قضاييه همواره تلاش كرده است اينرا نيز مثل فيسبوك و توئيتر ممنوع سازد. معهذا نهايتا بدليل دخالت رئيس جمهور روحاني موفق نشده است. چونكه اين شبكه توسط خود وي نيز مورد استفاده قرار دارد و برايش امري حياتي است چونكه رسانه هاي دولتي در طرف او قرار ندارند. از ديروز اين شبكه و هچنين اينستاگرام بدستور شوراي عالي امنيت كشور بلوك شده اند.

روحاني تفاهم نشان ميدهد

امروز در حين برگزاري جلسه بحران مجلس زبان به سخن گشود و تلاش كرد كه به مردم بر افروخته آرامش بدهد: او اظهار داشت كه مردم حق آزادي بيان دارند. وي همچنين تاكيد كرد كه مردم نه تنها از بابت نارضايتي اقتصادي انتقاد دارند، بلكه همچنين در كشور شفافيت و آزادي بيشتر نياز دارند. اين اظهارات شلاقي بر سخت سران و فساد روا داشته شده در كشور بود.

امر پيچيده‌اي است. هيچگاه بعد از انقلاب اسلامي در ايران وجود نداشته و ندارد كه ”رژيم“ در وحدت بسر برده باشد. همواره پشت دربهاي بسته جنگ قدرتي وجود داشت كه ديگر و همواره بيشتر جلوي درب در جريان است.

جبهه هاي سخت شده

مردم ايران در حال حاضر توپ بين حكام هستند. از پنج روز است كه خشمگينانه به خيابانها ميايند، در حاليكه گروههاي فسادگر دولت ميانه رو روحاني و محافظه كاران تقصير وضعيت اقتصادي را به گردن ديگري مياندازند. در اين بين تظاهر كنندگان بعنوان آشوبگراني كه از خارج هدايت ميشوند، در تلويزيون نشان داده ميشوند.

بعد از سال 2009 يعني بعد از جنبش سبز كه صدها هزار نفر عليه انتخاب مجدد احمدي نژاد به خيابانها آمدند، اين بزرگترين اعتراضات ميباشد. آنموقع تظاهر كنندگان هيچ شانسي در برابر نيروهاي امنيتي كه بسيجي ها و مزدوراني را در دقايق كمي بسيج ميكردند، نداشتند. امروزه هم همان تصوير است. دهها تظاهر كننده در اين بين در كشور دستگير شده اند.

در تهران اعتراضات روز شنبه شروع شد. در دانشگاه. ايستگاههاي مترو در اطراف دانشگاه تهران بسته شدند. صدها نيروي مسلح در برابر دانشجويان قرار گرفته و فرياد زدند: ”اصلاح طلب، اصول گرا، بسه ديگه، از شما سير شديم“. گاز اشك آور طبق شهود بلافاصله بكار گرفته شد.

بدبختي اقتصادي و محدوديت هاي گسترده در آزادي بسياري از مردم را به خيابانها آورده است. در اين بين 12 نفر طبق تاييد رسمي كشته و بيش از 800 نفر دستگير شده اند. يك خانم تظاهر كننده به ما گفت: كسي نميداند، چه خبر است و چه ميشود.

https://www.br.de/nachrichten/die-wut-der-iraner-auf-das-system-100.html

 *****

سايت روزنامه فرانكفورتر آلگماينه سايتونگ به نقل از خبرگزاريهاي فرانسه و آلمان 2 ژانويه 2018

اعتراضات در ايران

اولين نفر از سپاه پاسداران كشته شد

در ايران وضعيت بدتر ميشود: شب دوشنبه به سه شنبه در اعتراضات تعداد زيادي كشته شدند از جمله براي اولين بار يك نفر از سپاه پاسداران.

نا آراميها در ايران گسترش مي يابند: طبق اطلاعات تلويزيون دولتي در شب دوشنبه به سه شنبه 9 نفر ديگر در روند اعتراضات كشته شدند. طبق اين اظهارات شش تظاهر كننده، يك عابر و يك نفر از سپاه پاسداران در منطقه اصفهان مركز ايران كشته شدند. قبلا كشته شدن يك پليس گزارش شده بود. بدينوسيله تعداد قربانيان نا آراميهاي روزهاي اخير به حداقل 20 نفر ميرسد.

اولين بار است كه يك عضو سپاه پاسداران در زمره قربانيان است. اين يك ارگان شبه نظامي براي حفظ نظام است. طبق اظهارات تلويزيون دولتي اين سپاهي در شهر كهريزك كشته شده و شش نفر تظاهر كننده كه تلاش داشتند به پاسگاه پليس در قهردريجان حمله ور شده و به آتش بكشند، توسط نيروهاي امنيتي كشته شدند. علاوه بر اينها در همين شب بيش از 100 نفر دستگير شدند.

حسن روحاني رئيس جمهور اقرار كرده است كه دولت نمي تواند اوضاع را كنترل كند. در شبكه هاي اجتماعي ادعا ميشود كه پليس در دهها شهر به تظاهر كنندگان در حال شليك است. اين اظهارات ولي قابل چك و تاييد نيستند.

(…)

اتحاديه اروپا، انگلستان و آلمان به دولت ايران فراخوان به يك بحث علني كردند. فردريكه موگريني مسول سياست خارجي اتحاديه اروپا شب دوشنبه گفت كه ”حق تظاهرات مسالمت آميز و آزادي بيان“ بايستي تضمين گردد. وزير خارجه آلمان زيگمار گابريل (حزب سوسيال دمكرات) گفت: ”ما دولت ايران را فرا ميخوانيم كه به حقوق تظاهر كنندگان احترام گذاشته شود تا تجمع كرده و صدايشان را بصورت مسالمت آميز بلند سازند“. وزير خارجه انگلستان بوريس جانسون خواستار يك بحث جدي حول ”مسايل مشروع و مهم“ تظاهر كنندگان در كشور شد. بريتانيا اميدوار است كه مقامات ايران وارد يك چنين بحثي بشوند. جانسون در فيسبوك خودش نوشت كه ”مردم بايستي امكان آزادي بيان داشته و به شكل مشروع مجاز به تظاهرات كردن باشند“.

http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/iran-erster-revolutionswaechter-bei-protesten-getoetet-