كنفرانس مطبوعاتی نمايندگی شورای ملی مقاومت ايران در آمریکا، افشاي ۴۲ مركز موشكی سپاه پاسداران

دفتر نمايندگي شوراي ملي مقاومت ايران در واشينگتن، با برگزاري يك كنفرانس مطبوعاتي با حضور خبرنگاران رسانه‌هاي خبري، از تشديد فعاليتها و آزمايشات موشكي رژيم بعد از برجام بدستور خامنه اي و ارتباط فعال مهمترين مركز موشكي رژيم در سمنان با سازمان سپند، ارگان سازنده سلاح هسته اي در رژيم پرده برداشت.

عليرضا جعفرزاده در كنفرانس مطبوعاتي دفتر نمايندگي شوراي ملي مقاومت در واشينگتن گفت: بعد از  توافق هسته اي برجام، سپاه پاسداران فعاليتها و اقدامات خود براي توليد و گسترش پروژه موشكي را تشديد كرده است. و خامنه اي ماموريت اين كار را بعهده نيروي هوا- فضاي سپاه پاسداران گذاشته است.

وي تاكيد كرد: مقاومت ايران ۴۲ مركز موشكي سپاه كه  درگير توليد، آزمايش، نگهداري، پرتاب و فرماندهي هستند را شناسايي كرده است. از اين ليست 15مركز مربوط به شبكه صنايع ساخت موشك هستند.  

مقاومت ايران همچنين  ۲۷ مركز موشكي ديگر مربوط به نيروي هوا فضاي سپاه را  شامل مركز فرماندهي موشكي سپاه (پادگان دستواره واقع در منطقه چيتگر)، و ۳ محل آزمايش موشكها (جنوب سمنان، اطراف درياچه قم و جنوب ورامين) را شناسايي كرده است.

در كنفرانس مطبوعاتي دفتر شوراي ملي مقاومت ايران در واشينگتن همچنين وجوه گسترده و پنهان همكاري متخصصان كره شمالي با رژيم آخوندي افشاء شد.

در اين كنفرانس مطبوعاتي سازماندهي نيروي هوا-فضاي سپاه(ارگان پرتاب موشك) و سازمان هوا-فضا(ارگان ساخت موشك) رژيم نيز افشا شد.
در كنفرانس مطبوعاتي دفتر نمايندگي شوراي ملي مقاومت ايران در واشينگتن، برلزوم اعمال تحريمهاي فراگير عليه برنامه موشكي رژيم آخوندی و لیست گذاری ترویستی سپاه پاسداران به عنوان ارگان پيش برنده برنامه موشكي رژيم، و اخراج پاسدارن و شبه نظاميان خامنه ای از کشورهای منطقه تاکید شد.