مذاکره با مأموران نیروی تروریستی قدس سپاه!

عباس عراقچی عضو نیروی قدس سپاه پاسداران و مأمور به خدمت در وزارت‌خارجه!

محکومیت استمرار مماشات با نیروی تروریستی پاسداران و نیروی جنایت‌کار قدس!

مذاکره با مأموران قاسم سلیمانی!

روز یکشنبه۲۶خرداد ۹۸رسانه‌ها خبر از مذاکرات پاسدار تروریست عباس عراقچی معاون ظریف با هلگا اشمیت معاون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا (فدریکا موگرینی) دادند.

لازم به یادآوری است که پاسدار عباس عراقچی عضو رسمی نیروی قدس سپاه پاسداران و مأمور به خدمت در وزارت‌خارجه می‌باشد.

نیروی قدس سپاه پاسداران بسیاری از نهادهای حساس ظاهراً غیرنظامی کشور را توسط مأموران اعزامی خود (از قبیل عباس عراقچی) کنترل می‌کند.

اضافه بر وزارت‌خارجه، نهادهای دیگری هم‌چون رادیو تلویزیون حکومتی خامنه‌ای و حتی مدیریت و آموزش دانشگاه‌ها نیز در تیول پاسدارانی است که از سپاه قدس مأمور به خدمت در آن نهادها شده‌اند.

این مطلب را جواد منصوری (اولین فرمانده سپاه پاسداران در سال ۱۳۵۸و معاون وزارت‌خارجه رژیم در سال ۱۳۶۰) در یک مصاحبه اختصاصی با فصلنامه رمز عبور (شماره ۲۰ژوئن ۲۰۱۶) وابسته به باند خامنه‌ای برملا کرده بود. وی در شرح مفصل این ماجرا گفته بود:

« کمک به نهضتها (منظورش نهضتهای به‌اصطلاح آزادیبخش یا همان نیروهای تروریستی طرف حساب رژیم است) از همان ســال ۱۳۵۸شــروع شده بود و اینها به قسمت آقای رفیقدوست که واحد تدارکات ســپاه بود، بعضــاً مراجعه می‌کردند و پول، ســلاح و جا می‌گرفتند».

وی افزود « از فروردین سال ۱۳۶۰دفتر نهضتها رســما در سپاه به وجود آمد… در سال ۱۳۶۰شهید رجایی سرپرســت وزارت‌خارجه بود و من معاون ایشان بودم و جلســات مرتبی داشتیم. در یکی از جلسات به ایشان عرض کردم هشت دستگاه داریم که از دولت برای فعالیت‌های صدور انقلاب پول می‌گیرند. شما به‌عنوان نخست‌وزیر مسئولان این هشت دستگاه را جمع و یــک نفر را تعیین کنید و بگویید من بودجه را دســت این فرد می‌دهم و او تقســیم می‌کند و همه باید در قبال او جوابگو باشــند».

وی در مورد کنترل سپاه روی سیاست خارجی رژیم گفت:

« یکســری از مسائل سیاســت خارجی هنــوز در وزارت‌خارجه نیســت. مثلاً پرونده عراق، لبنان، افغانستان، زمان اوج قضایای بوسنی و پرونده بوسنی. بعضی‌ها از جمله آقای (عباس) عراقچی(معاون وزیر خارجه فعلی دولت روحانی و نفر اصلی تیم مذاکره‌کننده توافق هسته‌ای) ســابقه نیروی قــدس را دارند و نیروی قدس آنهــا را به وزارت‌خارجه معرفی کرده است.اصلاً عضو آنجا هســتند؛ یعنی الان سفیر ما در عراق و ســفیر قبلی عضو نیروی قدس هستند. لبنان و سوریه همینطور…. (نیروی قدس) به نوعی تکامل یافته واحد نهضتهاســت.

به این معنا علاوه بر کاری که آنها می‌کنند، اینها یک مقدار به‌صورت کلان برنامه ریــزی می‌کننــد و حتی ممکن اســت برای دســتگاههای مختلف کشور وظایفی را مشخص کنند که مثلاً رادیو و تلویزیون!

تو این مسائل را درباره عراق بگو یا نگو. قبلاً این طور نبود. یا مثلاً دانشگاه! این تعداد نیرویی را کــه به تو معرفی می‌کنیم بپذیر و ثبت نام کن که اینها بیایند و اینجا درس بخوانند. اینها نیروهای ما هســتند و بعداً با آنها کار داریم.» (پایان اظهارات جواد منصوری).

این مطالب را شورای ملی مقاومت ایران در ۲۳اکتبر ۲۰۱۷در یک اطلاعیه مفصل افشا کرده بود. اینک و با شدت یافتن تلاشهای مماشات‌گران برای امدادرسانی به پلیدترین و وحشی‌ترین دیکتاتوری تاریخ معاصر جهان، یادآوری و استمرار این قبیل حرکات که تماماً برضد منافع ملی مردم ایران است، محکوم به شکست است.

مذاکره با تروریستهای حاکم بر ایران به هر شکل و در هر وضعیتی محکوم است.

سایت مجاهدین خلق