مریم رجوی: ” استفاده ابزاری“ از موضوع فلسطین که رسم شناخته شده رژیم است، کسی را نمی‌فریبد

خامنه‌ای و رئیسی می‌خواهند قیام و جنگ مردم ایران

با فاشیسم دینی در ایران را
به جنگ مسلمان و یهودی تبدیل کنند.

رئیسی جلاد ۶۷ و رکورد‌دار رژیم اعدام و قتل‌عام، اکنون برای مردم فلسطین دایه مهربان ‌تر از مادر شده و از دولت‌های مسلمان می‌خواهد آن‌ها هم وارد میدان شوند. ”استفاده ابزاری“ از موضوع فلسطین که رسم شناخته شده رژیم دجال و ضدبشری خمینی و خامنه‌ای است، کسی را نمی‌فریبد.
خامنه‌ای و رئیسی می‌خواهند قیام و جنگ مردم ایران با فاشیسم دینی در ایران را به جنگ مسلمان و یهودی تبدیل کنند. درود فرستادن‌های جلاد به ”امام خمینی و امام خامنه‌ای که ملت‌ها را به صراط مقاومت رهنمون و حمایت کردند“ و ”حاج قاسم سلیمانی“ بسیار روشنگر و در عین حال مسخره است!
خامنه‌ای بعد از کرونا به دنبال سپر و سرپوش دیگری برای مهار کردن قیام و بقای حاکمیت نامشروع آخوندی است. می‌خواهد انتخابات مجلس رژیم و دعوای پنهان جانشینی را هم از سر بگذراند. اما دود جنگ‌افروزی به چشم خودش خواهد رفت.