مسعود رجوی: با ۲۵ اکثریت پارلمانی در بیانیه جهانی حمایت از قیام مردم ایران، چیزی در قیام ۹ماهه ورق خورد و حقیقتی به ثبت رسید

 

مسعود رجوی-۵تیر۱۴۰۲

 با ۲۵ اکثریت پارلمانی

 در بیانیه جهانی حمایت از قیام مردم ایران

 برای یک جمهوری دموکراتیک بر پایه نه شاه نه شیخ

 و برنامه ۱۰ ماده‌یی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت

برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران

 چیزی در قیام ۹ ماهه ورق خورد و حقیقتی به ثبت رسید

به یقین می‌توان گفت که مقاومت و قیام در عرصه بین المللی

 بر رژیم پیشی گرفت

 رجزخوانی‌ها و شاخ و شانه کشیدن رژیم در سطح جهانی سوخت

 با نفی شیخ و شاه (دیکتاتوری و وابستگی)

 حقانیت جایگزین انقلابی دموکراتیک و جبهة همسویان آن

 به رغم همه شیطان‌سازی‌های ارتجاعی و استعماری به اثبات رسید

با قدردانی و سپاس از همه احزاب و گروهها و شخصیت‌ها

 و یاران و رفقا و دوستان و هموطنان آزاده در جبهه خلق

که در این بحبوحه علیرغم همة اختلاف‌نظرها

 در یک همبستگی ملی و میهنی و اتحاد عمل عینی

 هر یک به طریقی در برابر تضییع حقوق و بر زمین ریختن خون مجاهدین مخالفت و سینه سپر کردند.