مسعود رجوی – درد و دریغ و فریاد از این‌همه شقاوت و بیداد