مسعود رجوی: دست و پا زدن وزیر خارجه جلادان و تهدیدهای جنایتکارانهٔ رژیم آخوندی

همزمان با پایان دادگاه دژخیم در سوئد، رژیم آخوندی به دست و پا افتاده و در یک گروکشی مجرمانه به اعدام دکتر احمدرضا جلالی تبعة سوئد «به جرم جاسوسی برای رژیم صهیونیستی» تهدید کرده است. 
وزیر خارجه جلادان هراسان و نالان به میدان آمده و در تماس با وزیرخارجه سوئد با «تأسف» از اینکه مجاهدین «فضاسازی تصنعی این فرآیند در سوئد را در دست گرفته»‌اند، فغان و فریاد برداشته و می‌گوید :«قابل قبول نیست که روابط (رژیم) ایران و سوئد هدف دسیسه های» مجاهدین قرار بگیرد…
این قبل از هر چیز اعلام شکست و درماندگی در برابر خون شعله‌ور مجاهدین سرموضع و مارکسیست‌های سربه‌دار و اعتراف به در هم شکستن سناریوی مصادره و به انحراف بردن جنبش دادخواهی است که رئیس جمهور برگزیدة مقاومت ایران در 6 سال گذشته آن را به اوج رساند. متقابلاًرژیم با انواع ترفندها و تشبثات به مقابله با جنبش دادخواهی پرداخت تا آن را در گل فرو ببرد و علیه تنها جایگزین دموکراتیک و مجاهدان سر موضع به کار بگیرد. اما یاران شورشگر 9 ماه با طاقتی شگفت در برابر دادگاه صف بستند و به نگاهبانی از خون شهیدان برخاستند. ثابت شد همچنان‌که منتظری به خمینی نوشت: «مجاهدین خلق اشخاص نیستند، یک سنخ فکر و برداشت است، یک نحو منطق است… با کشتن حل نمی‌شود، بلکه ترویج می‌شود». 
در پایان دور اول دادگاه، در حالی که هنوز حکم صادر نشده وزیر خارجه جلادان قرار از کف داده و در گفتگو با وزیرخارجه سوئد سوته‌دلی خود را در مورد آنچه مجاهدین در عراق کردند به نمایش گذاشته است. منظورش همانا ریختن زهر آتش‌بس به حلقوم خمینی در جنگ ضدمیهنی توسط ارتش آزادیبخش ملی ایران است که سوزش آن هنوز در تار و پود رژیم ولایت ادامه دارد. ما فقط می‌گوییم : ذخراً و شرفاً و کرامتاً و مزیدا …
به نظر می‌رسد همچنان‌که مریم در مورد خط و نشان کشیدن و عقده‌گشایی آخوندها و مزدورانشان گفته است خامنه‌ای و رئیسی از فرا رسیدن روزگار محاکمة مسئولان و آمران و عاملان جنایت بزرگ ترسیده‌اند. اینجاست که پس از آن گروکشی ضد انسانی و جنایتکارانه، وزیرخارجة رژیم به سوئد پیشنهاد معامله و«توسعة مناسبات» می‌دهد. لیکن کار از این چیزها گذشته و مردم ایران و جامعه بین‌المللی را بیشتر علیه رژیم  برمی‌انگیزد.

  
دولت سوئد باید در مقابل گروکشی و شانتاژ، پیگرد قضایی و محاکمة بلادرنگ رئیسی جلاد ۶۷ را
به جرم جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی و نسل‌کشی جلوی رژیم بگذارد