مسعود رجوی: رژیم ولایت فقیه در سراشیب سرنگونی به‌جانب یکپایگی و انقباض و سرکوب حداکثر می‌شتابد

هم‌چنان که انتظار می‌رفت و مقاومت ایران از قبل اعلام کرده بود

رژیم ولایت فقیه در سراشیب سرنگونی به جانب یکپایگی و انقباض و سرکوب حداکثر می‌شتابد.

جنگ‌افروزی در غزه آتش تهیهٔ خامنه‌ای در مهندسی انتخابات قلابی بود. خامنه‌ای با حذف «خودی» های خودش، از رو بسته است. این علامت اعلام جنگ آشکار و مضاعف با مردم ایران از سوی دزد بزرگ حاکمیت است.

از ۳۰خرداد ۱۳۶۰ دو قطب بیشتر وجود ندارد:

جبهه خلق و مقاومت و آزادی

در برابر ولایت فقیه و جبهه ارتجاع و دیکتاتوری و حفظ نظام و رژیم قتل‌عام

مؤسسان پنجم ارتش آزادیبخش ملی از روز ۳۰خرداد ۱۴۰۰ را اعلام می‌کنم

حرف فرزندان ایران با خلیفهٴ ارتجاع یک جمله است:

ما زن و مرد جنگیم بجنگ تا بجنگیم