مسعود رجوی – سومین شب قیام تشنگان در خوزستان در اعتراض به بی‌آبی

سومین شب است که خوزستان تشنه و محروم در کنار کارون و بر روی دریای نفت با شورشگرانش به‌ویژه هموطنان دردمند عرب بپاخاسته و می‌جنگد. اکنون سخن از شهیدان افزوده بر دو شهید قبلی است. وقت آن است که شهرهای ایران همه برخیزند. سلحشوران در سایر شهرها و استانها نباید اهواز و خوزستان را با رنج و خونش تنها بگذارند. خلق ما سرنگونی رژیم را اراده کرده است.

مسعود رجوی (۲۶تیر۱۴۰۰)