مسعود رجوی – پیام شماره ۱۷ – شورش ادامه دارد – تنها جواب شیخ، آتش آتش شعله برکش