نامه افشاگرانه نرگس غفاری – تهدیدات اطلاعات سپاه تروریستی پاسداران

گزینه های اطلاعات سپاه تروریستی پاسداران برای من سیصد گل سرخ، یک گل نصرانی / ما را ز سر بریده می ترسانی ما گر ز سر بریده می ترسیدیم/ در محفل عاشقان نمی رقصیدیم صبح دوشنبه ۲ اردیبهشت ۹۸، حوالی ساعت ۹ بوقت اتاوا، یکی از اعضای خانواده ام که چند روز پیش از آن در پیامی خبر داده بود که “موضوع خیلی مهمی” را باید با من در میان بگذارد، با من تماس گرفت.
ماموران اطلاعات سپاه تروریستی پاسداران، این عضو خانواده ام در ایران را تحت فشار گذاشته اند تا من که در کانادا زندگی می کنم از فعالیتهای آزادیخواهانه ام علیه رژیم ضد ایرانی و ضد زن آخوندها دست بردارم. آنها از طریق وی، به من دستور داده و مرا تهدید کرده اند که یا: – دست از تبلیغ علیه رژیم بردارم. در این صورت با من کاری نخواهند داشت – به ایران بازگردم – به ایران برنگردم و به کارم ادامه بدهم – در کانادا بمانم ولی با اطلاعات سپاه همکاری کنم می بینید چه گزینه هایی این قاتلین مردم ایران و سوریه برای من که ۹۹۸۱ کیلومتر از ایران دورم، جلوی پایم گذاشته اند.
تعجب این است که چگونه این قاتلین که اینک در لیست تروریستی هستند به خود جرات می دهند از آنطرف دنیا برای من گزینه تعیین کنند؟ ناگفته نماند که عامل مهم و اصلی این نوع تهدیدات، البته حمایتهای من از سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت ایران در این سالیان بوده و هست. در فایل صوتی که در همین پست می شنوید، عضو خانواده ام را تحت فشار گذاشته اند تا من از این چهار گزینه، یکی را انتخاب کنم. به من وقت داده اند تا یکی دو هفته فکر کنم و تصمیمی بگیرم که برای کسی “مشکلی” بوجود نیاید.
من به یک یا دو هفته وقت نیازی ندارم و همین الآن جواب را حاضر دارم. و اما جواب من؛ از آنجایی که مواضع من همیشه روشن و شفاف بوده و هستند، انتخابم را بدین وسیله به آگاهی عموم می رسانم. انتخاب من، نرگس غفاری، فعال سیاسی و حقوق زنان، مجری و تهیه کننده رادیو ایرآوا، سرنگونی تمامیت رژیم آخوندها، و برقراری دمکراسی و آزادی در ایران اسیر است و در این راه همراه با مقاومت ایران از هر امکانی که در دست داشته باشم، برای عملی شدن این اهداف استفاده خواهم کرد و تا آنجا که در توان داشته باشم، در این راه قدم بر خواهم داشت.
در همینجا باید بگویم که هر گونه اتفاقی برای خانواده ام در ایران بیافتد، تمامیت نظام آخوندها، را مسئول آن می دانم. به اطلاعات سپاه تروریستی پاسداران هم باید بگویم که این تهدیدها دیگر اثری ندارند و تنها باعث تشدید فعالیتهای من علیه تمامیت حکومت آخوندها خواهند شد. عمر حکومت شما رو به پایان است و بزودی در دست عدالت قرار خواهید گرفت.
زنده باد آزادی مرگ بر اصل ولایت فقیه
نرگس غفاری ۴ اردیبهشت ۹۸= ۲۴ آوریل ۲۰۱۹