نوروز 1402 آمد, بهاران ایران زمین خجسته باد

خطاب به ضحاک دوران , دیکتاتوری ولی فقیه

 کام همگان با د روا کام شما نه‌              ایام همه خرم و ایام شما نه‌
زان گونه عبوسید که گویی می نوروز     در جام همه ریزد و در جام شما نه‌‌
و انگار که خورشید بهارانهٔ ایران          بر بام همه تابد و بر بام شما نه
قهقاه بهاران بسوی خلق به شاد باش      پیغام خدا آرد و پیغام شما نه‌
ای جزٔ دگر آزاری انعام شمایان             مایان همه را عیدی و انعام شما نه

اما
نوروز بر مردم  خوب میهن مان ,  مقاومت ایران , اشرفیان قهرمان , کانون های شورشی , خانواده بزرگ مقاومت ایران مبارک و پیروز باد