نوید افکاری – تهمتنی که خامنه ای را «ضربه فنی» کرد

مهرداد هرسینی

خامنه ای جنایتکار سرانجام یکی دیگر از فرزندان ایران را به جوخه های اعدام سپرد.

سخن از تهمتنی از تبار شیراز پایتخت قیام است که در افسانه های ایران باستان از «شجاعت، مردانگی و دلاوری» اش بسیار گفته و نوشته اند.
پهلوان و عیاری به مانند «رستم زال» که برآمده از روئیدن و بالیدن و زایش می باشد. بله نوید در جنگ با ضحاک دوران، خامنه ای و رژیم اخوندی با تمامی باندهای درونی و بیرونی آن، سرفراز و استوار بیرون آمد و اهریمن دوران را «ضربه فنی» کرد.

این آوا و پیام شهادت وی در جامعه دردمند ایران است که «طناب دار شمایان، مدال آزادی اوست». براین سیاق است که اکنون جهانی علیه ظلم ،ستم و بربریت خامنه ای بپاخاسته و متحدالقول این جنایت ضدانسانی را قویا محکوم نموده است. از مقاومت ایران تا سازمان های مدافع حقوق بشری، سیاست مداران، روشنفکران، ورزشکاران، هنرمندان، احزاب و پارلمان ها و حتی طرف های تجاری رژیم.
 
براستی خامنه ای یکبار دیگر به اشتباه براین بود که با شکنجه، اعدام و سرکوب خونین قیام آفرینان، خواهد توانست تا جامعه مملو از خشم و تنفر ایران علیه نظام اش را منکوب نماید، اما طی روز گذشته دید و تجربه کرد که چگونه مردم ایران متحدا و در یک همبستگی ملی به جباریت وی و نظام پوسیده اش «نه» گفتند و بر رژیم اش هزاران لعن و نفرین و بر نوید قهرمان «میلیون ها بار» درود فرستاند.

بقول خانم رجوی ولی فقیه کودک و جوان کش همان حکایت «ضحاک دوران» است که تنها با خون جوانان، زنان و مردان سرزمین شیر و خورشید، سیراب می شود. وی می کشد و فرمان قتل و کشتار صادر میکند، به خیال آنکه قرن ها بر اریکه قدرت تکیه خواهد زد.
اما امواج خروش انسانی و حمایت های بیدریغ مردم در اقصی نقاط جهان بحدی بود که رژیم از هراس از این جنایت سبعانه، حتی از آخرین دیدار وی با خانوداه اش ممانعت بعمل آورد.
براستی دژخیمان در دستگاه قضائیه ای که بر ریاست آن آخوند خون ریز و قاتل ۳۰ هزار تن از فرزندان مجاهد و مبارز ما در هلوکاست سال ۶۷ تکیه زده است، مردم را چه می ترسانند.

این خامنه ای است که از توده های بجان آمده به هراس افتاده و شب و روز ندارد. این رژیم صدپاره و غرق در بحران اوست که اکنون بدون چوبه های دار و تخت های شکنجه حتی یک روز نیز دوم نخواهد آورد.
هراسی منطقی که از عمق تنفر اجتماعی و عدم مشروعیت برای رژیم آخوندی پدیدار شده و میرود تا با ارتش ستم کشیدگان و کانون های شورشی، ریش ریشه حاکمان مستبد را بسوزاند.

نوید قهرمان در شهریور این ماه مبارک که در آن بسیاری از جوانان میهن طی دو دیکتاتوری شاه وشیخ به خاک افتاده اند، به شهادت رسید. بقول آقای رجوی «نوید افکاری قهرمان ملی در برابر نظام آخوندی است».
متحدا برای آزادی تمامی زندانیان سیاسی و دربند بپا خیزیم و جهانی را علیه سبوعیت و جنایت ولی فقیه بشورانیم.

همبستگی ملی