هواپیمای اوکراینی – اوج وقاحت ماله کش نظام

محمد جواد ظریف که در میان مردم به «ماله کش» نظام اخوندی معروف است، دیگربار برای باجگیری و سرپوش گذاشتن بر جنایات خامنه ای شال و کلاه کرده و عازم کنفرانس امنیتی در مونیخ آلمان شده است.

وزیر آدمخوار حکومت در سخنانی، امکان هرگونه استرداد «جعبه سیاه» هواپیمای اوکرائینی را که توسط پدافند سپاه پاسداران با ۱۷۶ سرنشین سرنگون گردیده است را رد نمود. رئیس دستگاه دیپلماسی هپروتی رژیم از موضع طلبکاری «خواستار دریافت نرم افزار» برای خواندن جعبه سیاه گردید و در مصاحبه با سی ان ان، با وقاحت آخوندی می گوید: «ایران قادر به بارگذاری اطلاعات جعبه‌های سیاه هواپیمای اوکراینی نیست و با [این وجود]، تهران جعبه سیاه را به دولت‌های خارجی تحویل نخواهد داد. (خبرگزاری حکومتی ایسنا ۲۶ بهمن ۱۳۹۸)

این موضعگیری در حالی بیان می شود که جامعه بین الملل و همچنین بازماندگان قربانیان هواپیمای سرنگون شده، بکرات بر روشنگری و شفافیت دراین رابطه تاکید نموده اند.
به یقین پنهانکاری های ولی فقیه و عدم تحویل دادن جعبه سیاه، سخن از هراس حکومت از تبعات آخرین گفتگو میان خلبان و برج مراقبت در فرودگاه تهران را دارند.
براین اساس می توان به این نتیجه منطقی رسید که برج مراقبت عامدانه از دادن هرگونه چراغ سبز برای فرود اضطراری تا شلیک دومین موشک که به فاصله تنها ۱۰ ثانیه پس از اولین موشک صورت گرفته، عامدانه خودداری کرده است.

وی سپس در یک دروغگویی آشکار تلاش کرده تا گناه سرنگون نمودن هواپیمای مسافربری را تنها برگردن یک خدمه پدافند سپاه بیاندازد، در حالیکه همگان شاهد هستند که کلیت سران، فرماندهان سپاه و رسانه های رژیم به مدت ۷۲ ساعت مهر سکوت در این رابطه برلب زده بودند و با انتشار اخبار ضد و نقیض و جعلی، تلاش داشتند، تا افکار عمومی را از واقعیت اصلی منحرف نمایند.

همچنین ماله کش اعظم نظام آخوندی در این رابطه ناخواسته به واقعیتی دیگر اینگونه اعتراف می کند: «هنوز نمیدانیم که چرا فردی که پشت سامانه دفاع هوایی بود، فکر کرده است که یک هواپیما نزدیک می شود»!!.
بدین سان ظریف اعتراف میکند که پدافند سپاه از نزدیک شدن «یک هواپیما» مطلع بوده است .

محمد جواد ظریف که در میان مردم به «ماله کش» نظام اخوندی معروف است، دیگربار برای باجگیری و سرپوش گذاشتن بر جنایات خامنه ای شال و کلاه کرده و عازم کنفرانس امنیتی در مونیخ آلمان شده است.

وزیر آدمخوار حکومت در سخنانی، امکان هرگونه استرداد «جعبه سیاه» هواپیمای اوکرائینی را که توسط پدافند سپاه پاسداران با ۱۷۶ سرنشین سرنگون گردیده است را رد نمود. رئیس دستگاه دیپلماسی هپروتی رژیم از موضع طلبکاری «خواستار دریافت نرم افزار» برای خواندن جعبه سیاه گردید و در مصاحبه با سی ان ان، با وقاحت آخوندی می گوید: «ایران قادر به بارگذاری اطلاعات جعبه‌های سیاه هواپیمای اوکراینی نیست و با [این وجود]، تهران جعبه سیاه را به دولت‌های خارجی تحویل نخواهد داد. (خبرگزاری حکومتی ایسنا ۲۶ بهمن ۱۳۹۸)

این موضعگیری در حالی بیان می شود که جامعه بین الملل و همچنین بازماندگان قربانیان هواپیمای سرنگون شده، بکرات بر روشنگری و شفافیت دراین رابطه تاکید نموده اند.
به یقین پنهانکاری های ولی فقیه و عدم تحویل دادن جعبه سیاه، سخن از هراس حکومت از تبعات آخرین گفتگو میان خلبان و برج مراقبت در فرودگاه تهران را دارند.
براین اساس می توان به این نتیجه منطقی رسید که برج مراقبت عامدانه از دادن هرگونه چراغ سبز برای فرود اضطراری تا شلیک دومین موشک که به فاصله تنها ۱۰ ثانیه پس از اولین موشک صورت گرفته، عامدانه خودداری کرده است.

وی سپس در یک دروغگویی آشکار تلاش کرده تا گناه سرنگون نمودن هواپیمای مسافربری را تنها برگردن یک خدمه پدافند سپاه بیاندازد، در حالیکه همگان شاهد هستند که کلیت سران، فرماندهان سپاه و رسانه های رژیم به مدت ۷۲ ساعت مهر سکوت در این رابطه برلب زده بودند و با انتشار اخبار ضد و نقیض و جعلی، تلاش داشتند، تا افکار عمومی را از واقعیت اصلی منحرف نمایند.

همچنین ماله کش اعظم نظام آخوندی در این رابطه ناخواسته به واقعیتی دیگر اینگونه اعتراف می کند: «هنوز نمیدانیم که چرا فردی که پشت سامانه دفاع هوایی بود، فکر کرده است که یک هواپیما نزدیک می شود»!!.
بدین سان ظریف اعتراف میکند که پدافند سپاه از نزدیک شدن «یک هواپیما» مطلع بوده است .
واقعیت در رابطه با این اقدام ضد بشری رژیم آن است که اولا سپاه پاسداران از هواپیماهای مسافرتی در آن دوران بعنوان «سپر دفاعی» علیه هرگونه پاسخ احتمالی آمریکا علیه مقرهای سپاه سوء استفاده کرده و آنها را عامدانه در معرض شلیک قرارداده بودند.

همچنین دروغگویی ظریف تا بدانجا است که وی در این جملات عامدانه از هرگونه مسئولیت برج مراقبت نسبت به جان سرنشینان سخنی به میان نمی آورد و موضوع را صرفا در پاکتی «نظامی» بسته بندی میکند.

همبستگی ملی