ولی فقیه در تله مکانیسم ماشه

در پی کشیده شدن مکانیسم ماشه، شاهد راه افتادن موج دیگری از تحریم‌های جدید علیه سیاست‌های مخرب رژیم آخوندی در زمینه‌های اتمی و موشکی می باشیم.

رئیس جمهور آمریکا با امضای فرمانی به تمامی شرکت ها، موسسات، بانک ها و یا افراد حقیقی را که به نحوی با دیکتاتوری ولی فقیه دست به معامله و یا معاملات مالی و بانکی بزنند، هشدار داد. وی خطاب به طرف های تجاری آخوندی تاکید کرده است: «اقدام امروز پیام واضحی برای حکومت ایران و کسانی در جامعه بین‌المللی دارد که از رویارویی با ایران سر باز می‌زنند».

بدین سان باقی مانده منافذ و شکاف های موجود برای خامنه ای زهر خورده که در خلال آنها طی دو دهه گذشته دست به دور زدن تحریم ها و باز سازی پروژه اتمی و زرادخانه های موشکی زده بود، اکنون بسته شده اند.

همچنین در فردای اعلام کشیده شدن ماشه تحریم ها، ایالات متحده از تحریم ۳۰ نهاد، فرد و ارگان دیگر حکومتی که تماما در ساخت سلاح، موشک و بمب اتمی فعال می باشند، خبر داده است.
دراین راستا تحریم‌های جدید شامل «وزارت دفاع رژیم، سازمان صنایع دفاعی و مدیر آن، شرکت همت دست‌اندرکار برنامه موشکی و شماری از نهادها و دست‌اندرکاران برنامه موشکی و اتمی رژیم» می باشند.
این وضعیت در حالی است که رژیم آخوندی به اشتباه براین باور بود که النهایه طرف های تجاری حکومت ، از اعلام هرگونه تحریم و کشیدن مکانیسم ماشه جلوگیری بعمل خواهند آورد. اما بدلیل بافت سازمان ملل و روح حاکم بر شورای امنیت ملل، خامنه ای اکنون به اشتباه محاسبه خود پی برده است، زیرا طرف های مقابل نه تنها دست به عکس المعملی نزده اند ، بلکه با سکوت خود مر تائیدی نیز برای مکانیسم ماشه کشیده اند.

به موازات این واقعیت نیز باید به نبود برنامه عمل مشخص از سوی طرف های تجاری رژیم آخوندی اشاره نمود، زیرا واقعیت های ملموس و بویژه افزایش شدید ذخایر اورنیوم غنی شده، راه اندازی سانتری فیوژهای مدل آر و دی و یا آزمایشات مکرر موشک های بالستیک از سوی رژیم آخوندی، دیگر تنها به صدور اطلاعیه و یا محکومیت لفظی کافی نبوده، بلکه نیازمند دست زدن به عمل و سیاست های مشخصی دارند.
این همان نقطه کور طی چند سال گذشته در رابطه با رژیم آخوندی بوده است که خامنه ای را در سایه حفظ برجام، برای اقدامات بیشتر و سرعت دادن به بمب اتم، جری تر نموده بود.

حال با راه افتادن مکانیسم ماشه خامنه ای مانده و حوض بی آب اش، زیرا برای حکومت وی دو راه حل بیشتر باقی نمانده است، نخست ماندن در برجام و حفظ شرائط موجود با تمامی خفت، سرخوردگی، شکست‌ها و مصائب و بدبختی های آن و یا خروج از توافق اتمی و به تبع آن خروج از پیمان ان تی پی که به معنای خودکشی می باشد.

همبستگی ملی