کرونا با بهمنی ویران کن بر سر رژیم آخوندی

از داده‌های حکومتی چنین بر میآید که تبعات مخرب سیاست به میدان فرستان میلیون‌ها تن از هموطنان امان بروی میدان مملو از مین کرونا، اکنون به ضد خود تبدل شده، تاجائیکه بحران را در منطق خود بدرون حاکمیت سرازیر نموده است.

ابعاد بسیار بالای قربانیان که بنابرداده های سازمان مجاهدین از مرز «۱۶۴ هزار نفر» نیز گذشته است، اکنون با خود به بحران دیگری بنام از هم پاشیدگی بخش درمان و پزشکی کشور بویژه برهم خوردن تعادل در بیمارستان ها و درمانگاه ها انجامیده است.
یک گزارش حکومتی ضمن اعتراف به این فاجعه می نویسد: «رئیس بخش عفونی بیمارستان خمینی گفت: بیمارستان های دولتی واقعا جا ندارند، بیماران کرونا حتی با داشتن ۱۰۰ میلیون تومان پول برای بستری در بیمارستان خصوصی جا پیدا نمی کنند». (خبرگزاری حکومتی میزان، ۲ آذر ۱۳۹۹)

این سخنان بدان معنا است که تمامی سیاست های دولت آخوند روحانی اکنون به گل نشسته و با خود تبعاتی مخرب و نیز افزایش قربانیان را به همراه آورده است. بسیاری از کارشناسان از روز نخست نسبت به عدم قرنطیه کامل شهرها و مناطق آلوده کشور، عدم اختصاص بودج های ضربتی، رسیدگی به معیشت و نیازمندی های مردم بویژه اشقار ضربه پذیر، تعطیلی مدارس و دانشگاه ها و یا تعطیلی مراسم مذهبی هشدار داده و براین نکته که درصورت افزایش بیماران و مبتلایان، النهایه سیستم درمان کشور بطور کامل سکته خواهد کرد، تاکید کرده بودد، امری که متاسفانه اکنون در ایران رخ داده است.

این وضعیت در حالی است که طی چهار دهه از حاکمت ننگین آخوندی و بدلیل سوء مدیریت دربخش های درمانی، اکنون بیمارستان ها با کمبود شدید بخش های «آی سی یو» و نیز «تخت» و «کادر پزشکی» روبرو می باشند.
 مضافا براین وضعیت نیز باید به فرسودگی سیستم پژشکی کشور و بویژه خستگی کادرهای درمان، اضافه کاری های مستمر اشاره نمود که در سایه بی عملی حکومت، شاهد افزایش قربانیان در میان این کادرهای شریف و انسان دوست می باشیم.

این گزارش در ادامه ضمن اعتراف به واقعیات فوق می افزاید: «بیمارستانهای دولتی کاملا پر است، بیمارستانهای خصوصی هم فقط برای کسانی است که واقعا پول دارند و فقط بیمارانی که پول دارند می توانند به بخش خصوصی بروند و از خدمات بیمارستانهای خصوصی استفاده کنند».

همچنین علائم و نشانه های سرازیر شدن تبعات کرونا بداخل حاکمیت را می توان در استعفاء مشاور وزیر بهداشت در دولت شیخ حسن روحانی و یکی دیگر از مشاورین وی بخوبی رویت نمود.
دراین رابطه رضا ملک زاده در نامه ای به نمکی، وزیر بهداشت حکومت از جمله نوشته است: ««مدیریت بسیار غلط، پرنقص در پاندمی کرونا که به‌دلیل عدم مشورت و توجه شما به توصیه‌ها و هشدارهای متخصصان و محققان نظام سلامت، موجب تلفات انسانی بسیار در ایران شده است و در عین‌حال مدعی درس مدیریت بحران کرونا دادن به سایر کشورها هستید».

مضحکه در این میان آن است که آخوند روحانی در درغگویی و شیادی های عامدانه همواره از «بی نیاز بودن» بخش درمان و دارویی در کشور سخن رانده و حتی رژیم فاسد و غارتگر ولی فقیه را بعنوان «سرمشق و الگویی» در امر مبارزه با ویروس کرونا به جهانیان معرفی کرده است.

همبستگی ملی