کمیسیون زنان صدور احکام زندان توسط قضاییه جلادان برای دو زن خبرنگار بی‌گناه را محکوم می‌کند

کمیسیون زنان صدور احکام زندان توسط قضاییه جلادان

برای دو زن خبرنگار بی‌گناه را محکوم می‌کند

قضاییه جلادان ۱۳ماه پس از زندانی کردن نیلوفر حامدی و الهه محمدی دو خبرنگاری که قتل ژینا امینی و خاکسپاری او را گزارش کرده بودند، احکام خود را علیه آنها صادر کرد.

نیلوفر حامدی و الهه محمدی توسط سردژخیم صلواتی به اتهام مسخره «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» به ۱۳ و ۱۲سال حبس محکوم شدند که ۷سال و ۶سال آن قابل اجراست.

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران با تأکید بر ضرورت آزادی بلادرنگ این دو زن بی‌گناه خبرنگار، از گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد وضعیت حقوق‌بشر در ایران و گزارشگر آزادی عقیده و بیان می‌خواهد صدور این احکام توسط قضاییهٔ رژیم زن‌ستیز حاکم بر ایران را محکوم و برای آزادی فوری آنان و دیگر خبرنگاران زندانی اقدام کنند.

شورای ملی مقاومت ایران-کمیسیون زنان

۱ آبان ۱۴۰۲ (۲۳ اکتبر ۲۰۲۳)