گردهمایی جهانی ایران آزاد -فراخوان به محاکمه بین‌المللی خامنه‌ای، رئیسی و اژه‌ای

سومین روز اجلاس جهانی ایران آزاد ۲۰۲۱ به جنبش دادخواهی مردم ایران برای قربانیان قتل‌عام بیش از ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال۶۷ که بخش اعظم آنها از مجاهدین بودند اختصاص داشت.
در این اجلاس، علاوه بر تعدادی از نخست وزیران و وزیران کشورهای اروپایی و کانادا، مقامات ارتش آمریکا و شخصیت‌های سیاسی سرشناس و حامیان برجسته مقاومت شرکت داشتند و به سخنرانی پرداختند.
در این برنامه هم‌چنین تعدادی از شاهدان قتل‌عام ۶۷ در مورد جنایات ابراهیم رئیسی در زندانهای رژیم، گواهی دادند.

خانم مریم رجوی در سخنرانی خود در این اجلاس، در تشریح دلایل تاریخی روی‌کار آوردن رئیسی، که به قاتل مجاهدین و جلاد ۶۷ مشهور است و «آرایش جنگی و سرکوبگرانه جدید» حاکمیت آخوندی متشکل از مشتی قاتل و جنایتکار گفت: از نظر تاریخی حکومتی که پایه‌هایش در دریای خون مجاهدین بنا شده، محصول خلص تاریخچه ۴۲ساله خود را در یک جلاد خونخوار ظاهر کرده است، و از نظر سیاسی، نقطه پایان توهمات مربوط به میانه‌روی رژیم و نقطه شکست سیاست مماشات دولتهای غرب با فاشیسم دینی است.