گرگ زاده عاقبت گرگ شود

مهرداد هرسینی

تازه ترین شکرخوردن ها از سوی فرزند شاه مخلوع علیه مقاومت ایران در بروکسل به یقین آینه تمام قدی برای این واقعیت است که ذات و ریشه وی در همان بستر فکری , اجتماعی و  عقیدیتی  دربار  فاسد پهلوی بسته شده است.

وی در یک فرافکنی و نشخوار خزعبلات اطلاعات آخوندی ,  آنچنان برای سپاه مردم کش پاسداران و بویژه جنگ ضد میهنی یقه درانی می کند , که گوئیا مردم ایران جنایات و سیاست های پشت پرده از سوی خمینی تحت جنگ خانمان سوز ایران و عراق و با هدف منکوب نمودن جامعه و سرکوب نیروهای دمکراتیک را فراموش کرده اند.

به زعم رضا پهلوی , آری « جنگ نعمتی » الهی , بویژه علیه همسایگان و کشورهای همجوارمی باشد!!

 این واقعیت ریشه در سیاست های جاه طلبانه شیخ و شاه دارد. حال می خواهد لشکر کشی به ظفار و علیه مردم دردمند آن کشور باشد و یا علیه عراق و همسایگان غربی ما.

بدین سان باید اذعان نمود که « ولی نعمت های » جنگ و ویرانی همان دیکتاتورهای « شاه و شیخ » بوده که آبشخور فکری شان از یک منشاء و بستر اجتماعی برای  « کشور گشایی» , زور گویی» « صدور بنیادگرایی» , «سرکوب» و رسیدن به « دروازه های تمدن بزرگ» مستنتج می گردد.

بدین سان وی تلاش دارد تا با اهرم « جنگ,  جنگ تا پیروزی», آن را چماقی بر سر سیاست های ملی و مردمی مجاهدین کرده و با هوچی گری و عوام فریبی چنان وانمود نماید که گوئیا « جنگ ضد میهنی»  برخاسته از دیدگاه و خواسته های مردم ایران بوده است.

باید به آخرین بازمانده شاه خائن گوشزد نمود که شکست تمامی عوام فریبی ها ,  شارلاتانیسم و جنگ و خون ریزی از سوی  آخوند های حاکم  که اکنون وی نیز « عبای » آن را بر تن نموده, تنها و تنها به یمن رشادت ها و سیاست های اصولی مقاومت ایران وارتش آزادی بخش ملی صورت گرفت, امری که  سرانچام خمینی را برآن داشت تا با « آبروی » خود برای « حفظ بیضه اسلام عزیز» بازی و تنور این سیاست ضد ملی  را « گل » بگیرد.

اگر نبود تهدید « از مهران تا تهران » و اگر نبود پافشاری بر اتمام جنگ از سوی مقاومت ایران و شخص مسعود رجوی , خمینی هرگز به خاتمه آن تن نمی داد. فراموش نکرده ایم که شعار دیکتاتوری مذهبی « جنگ, جنگ  تا رفع فتنه » و « رسیدن از کربلا به قدس شریف » بود.

همچنین خاطرمان هست که پاسدار شمخانی , دبیر شورای امنیت ملی رژیم چندی پیش اعتراف کرده بود که «  تنها مجاهدین دنبال پایان جنگ بوده اند».

در ثانی از چه زمانی دیکتاتوری وابسته شاه , میهن پرست و دلسوز آب و خاک ایران شده؟

خوب است تا شازده نیم نگاهی به آلبوم خانوادگی و روند به قدرت رسیدن پدر بزرگ و پدر خویش اندازد , تا شاید قدری شرم کند! البته این آخری را بعید می دانم!!

پدربزرگ  از « قشون قزاق» و مزدور « روسیه » بود و پدر نیز که دیگر نیازی به بیان نیست,  کودتاچی و ازغلامان حلقه بگوش « 28 مردادی ها». بقول قدیمی ها آنچه که عیان است , چه حاجت به بیان است.

بواقع حقیقتی بنام « مزدوری » و « اجنبی پرستی » برپیشانی خانواده پهلوی مهر و موم شده است.

سعدی شیرین کلام چه زیبا گفته است :  «عاقبت گرگ زاده گرگ شود , گرچه با آدمی بزرگ شود».