گزارش دبیرکل ملل‌متحد درباره وضعیت حقوق‌بشر در ایران و قتل‌عام 1367

پاراگراف ۴۴ این گزارش که در پی جنبش جهانی دادخواهی قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ وارد گزارشهای سازمان ملل به ویژه دبیرکل شده است، به صراحت از استمرار نامه های بستگان شهیدان به شورای حقوق بشر و همچنین نگرانی دبیرکل از آزار و اذیت و ارعاب و پیگرد کسانی یاد می‌کند که کماکان در جستجوی حقیقت و عدالت در مورد قتل عام هستند.

متن پاراگراف ۴۴ که برای جنبش دادخواهی اهمیت بسزایی دارد، از این قرار است:
پاراگراف ۴۴
شورای حقوق بشر همچنان نامه های بستگان قربانیانی را دریافت میکند که در وقایع سال ۱۹۸۸ (قتل عام ۱۳۶۷) به صورت جمعی اعدام و یا ناپدید شده اند.
آنها خواهان مداخله شورای حقوق بشر برای متوقف کردن آزار و اذیت و ارعاب و پیگرد مدافعان حقوق بشر هستند که از جانب قربانیان و بستگان آنها در جستجوی حقیقت و عدالت می‌باشند. دبیرکل نگران مشکلات خانواده های قربانیان در دستیابی به اطلاعات مربوط به وقایع ۱۹۸۸ (قتل عام ۱۳۶۷) و اذیت و آزار کسانی است که در پی کسب اطلاعات بیشتر مربوط به این رخدادها هستند.