28 مرداد سالروز کودتای ننگین استعماری ، ارتجاعی علیه دکتر محمد مصدق