اعتراف آشکار رحیم صفوی «دستیار و مشاور عالی» خامنه‌ای به اعزام یک میلیون دانش‌آموز به جبهه‌های جنگ

یادآوری فتواهای خمینی در جنگ ضدمیهنی

اعتراف آشکار رحیم صفوی «دستیار و مشاور عالی» خامنه‌ای به اعزام یک میلیون دانش‌آموز به جبهه‌های جنگ

و فیلم‌سازی‌های وزارت بدنام اطلاعات و مزدوران آن علیه مجاهدین برای در بردن رژیم

کمیسیون صلح شورای ملی مقاومت ایران که در مهرماه 1361 در بحبوحة بسیج‌های جنگی دجال ضدبشر (خمینی) در جنگ ضد میهنی تشکیل شد، شمه‌یی از اسناد و موضعگیری‌های مسئول شورای ملی مقاومت ایران را در این خصوص به اطلاع هموطنان به ویژه نسل جوان که در جریان نبوده‌اند، می‌رساند. موارد زیر در همان زمان منتشر شده است.

فتاوی جدید خمینی کلیشه شده در نشریه اتحادیه انجمن‌های دانشجویان مسلمان خارج از کشور (شماره ۶۲)

نقل از روزنامه جمهوری اسلامی ۹ آبان ۱۳۶۱

سند شماره ۲

پیام مسئول شورای ملی مقاومت در رابطه با اعلام بسیج عمومی رژیم خمینی برای ” جنگ “

۱۷ آبان ۱۳۶۱

هموطنان عزیز !

چنانکه درآخرین اطلاعیه شورای ملی مقاومت مورخ 2 آبانماه61 خاطرنشان شده بود، رژیم ضد ملی خمینی برای استمرار سلطه‌ی ضد مردمی خود و در ادامة سیاست جنگ افروزانه و تجاوزکارانه اش؛ هزاران تن از هموطنان ما را به کشتن داده و اکنون در سراشیب تلاشی، بر خلاف همة قطعنامه‌های سازمان ملل متحد (به ویژه قطعنامة مورخ 30  مهر61) و با عقیم گذاردن کلیة تلاش‌های بین‌المللی برای صلح به اعلام به اصطلاح بسیج عمومی برای جنگ مبادرت ورزیده است تا باردیگر با اعمال زور و بکار گرفتن شیوه‌های دجال‌گونه ، گروه های انبوه دیگری از هموطنان ما و بویژه کودکان خردسال را به کام مرگ بفرستد.

البته مدتهاست که دیگر دجالگری‌هایش برکمتر کسی تأثیر می‌گذارد و رژیم خمینی چارة کار را تنها در وضع قوانین ضدبشری و صدور فتاوی مختلف شخص خمینی، برای تهدید و اجبار عموم به پذیرش به اصطلاح بسیج‌های جنگی یافته است . کما اینکه در فتاوی اخیر او که روز نهم آبان جاری انتشار یافته ، خمینی این دجال تبهکار با دستخط خود رفتن به جبهه های جنگ تجاوزکارانه را مقدم بر هر کاری از مدرسه رفتن نوباوگان گرفته تا مشاغل اداری وخدماتی، وظیفة واجب و الزامی همه اعلام کرده است و پلیدتر و ضدانسانی‌تر آنکه درمقابل مخالفت‌های محقانة دهها هزار پدر و مادر ایرانی با اعزام جگرگوشگان خردسالشان به جبهه‌های جنگ، فتوا می‌دهد به این مخالفت‌ها نیز نبایستی توجهی بشود .

بر این اساس شورای ملی مقاومت با محکوم کردن مجدد همة جنایات و عوامفریبی‌های خمینی متذکر می‌گردد:

1-جنگ افروزی‌های خمینی دقیقاً واجد خصلت ضد ملی و ضد مردمی بوده و برعلیه منافع و مصالح کشور و ملت ایران است.

2-به هر ترتیب وتا آنجا که درتوان دارید در این رابطه از هرگونه مساعدت و همکاری با رژیم خمینی درهرشغل و مقامی که هستید، بپرهیزید و سیاست جنگ‌طلبانه و عوامفریبی‌های دجال گونة خمینی را افشاء کنید.

3-باشعار آزادی و صلح ، همة سلاحها و نیروهای خود را علیه رژیم ضد ملی و ضد مردمی خمینی بسیج کنید.

مسعود رجوی

مسئول شورای ملی مقاومت

۱۷  آبان۱۳۶۱

سند شماره ۳

پیام مسئول شورا به دبیرکل ملل متحد-۱۰ آذر ۱۳۶۴

خطر بزرگی که جان بیش از ۱۰ میلیون دانش‌آموز ایرانی را در معرض تهدید قرار می‌دهد

دبیر کل ملل متحد آقای خاویر پرز دوکوئلار؛

محترماًـ در شرایطی که اجلاس جاری مجمع عمومی ملل متحد مسئلة ایران را مورد توجه قرار می‌دهد و درحالیکه اخبار مربوط به تلاش‌های گستردة رژیم خمینی برای اعزام نیروی انسانی به جبهه‌ها و اعلام یک هفته بسیج جنگی (5 تا 11 آذر)، بخش عمدة فعالیت‌های رسانه‌های خبری و تبلیغاتی رژیم را تشکیل می‌دهد؛ توجه شما و کلیة ملل و دول صلح‌دوست جهان را به خطر بزرگی که جان بیش از ۱۰ میلیون دانش‌آموز ایرانی را در معرض تهدید قرار داده است، جلب می‌کنم:

رژیم خمینی که در زمینة بسیج نیروی انسانی برای جنگ، به دلیل مقاومت فزاینده و مبارزات مثبت و منفی مردم ایران علیه جنگ و برای صلح و آزادی، عملاً در بن‌بست قرار دارد؛ استفادة گسترده از  ۱۰ میلیون دانش‌آموز بیگناه ایرانی به عنوان منبع اعزام نیروی انسانی به جبهه‌های جنگ را رسماً در دستور کار قرار داده است.

 در تاریخ 21 آبان64 مسئول بسیج سپاه پاسداران خمینی اعلام کرد: «از دو سال پیش با وزارت آموزش و پرورش در زمینة تأسیس مجتمع‌های آموزشی در جبهه‌ها و در مقر تیپ‌ها و لشکرها هماهنگی‌هایی به عمل آمد که به موجب آن 12 هزار دانش‌آموز در مقاطـع مختلف امتحانات آخر سال خود را دادند». قبلاً نیز در سمیناری که به بررسی مسئلة جنگ و مشکلات دانش‌آموزان در جبهه‌ها اختصاص داشت، اکرمی وزیر آموزش و پرورش رژیم خمینی اعلام کرد: «اولین هدف آموزش و پرورش آن است که تمام قوایش را صرف تجهیز و آموزش [جنگی] ۱۰ میلیون دانش‌آموز کند». در همین سمینار رفیق‌دوست وزیر سپاه پاسداران خمینی گفت: «در سال ۶۲ در عملیات خیبر ۵۷% نیروهای رزمنده دانش‌آموز بودند». فرماندة سپاه پاسداران خمینی نیز اعلام داشت: «وزارت آموزش و پرورش … سازمان منظمی در جنگ ایجاد نمود، و به همین جهت در قرارگاه خاتم‌الانبیاء عضویت رسمی پیدا کرده است». تمامی این اظهارات در مطبوعات رسمی دولتـی منتشـر شده و نسخـه‌ای از روزنامـة حکومتـی کیهان (۲۲ آبان ۶۴) که حاوی گزارش سمینار فوق‌الذکر است، همراه با ترجمه‌ی انگلیسی آن پیوست است.

آقای دبیر کل؛

آیا این قساوت حیرت‌آور، یعنی طراحی علنی یک دولت برای به کشتن‌دادن تدریجی بیش از ۱۰ میلیون دانش‌آموز خردسال و بیگناه که باید بصورت امواج انسانی در جنگی که فقط خمینی خواستار ادامة آن است، دسته دسته بر روی میادین مین روانه شوند؛ در شمار بزرگترین و تلخ‌ترین جنایات ضدبشری نیست؟

………………………..

به نام مقاومت عادلانه‌ی مردم ایران برای صلح و آزادی که تاکنون در قبال سرکوب ضدبشری رژیم خمینی بیش از 50 هزار اعدام و بیش از 140 هزار زندانی سیاسی متحمل شده و با یادآوری تعهدات انسانی و بین‌المللی شما و مجمع عمومی ملل متحد، برای ممانعت از این تراژدی هولناک و کشتار سیستماتیک دانش‌آموزان بیگناه ایران توسط رژیم جنگ‌طلب و سرکوبگر خمینی، استمداد می‌کنم.

مسئول شورای ملی مقاومت

مسعود رجوی-۱۰ آذر ۱۳۶۴

رونوشت:

-صلیب سرخ جهانی

  • عفو بین‌الملل

موارد بالا به روشنی نقش کثیف و ننگین فیلم‌سازان وزارتی با فرافکنی و استفاده از برچسب «کودک سرباز» علیه مجاهدین را برای در بردن رژیم نشان می‌دهد.

کمیسیون صلح شورای ملی مقاومت ایران

مهدی ابریشمچی- ۸فروردین ۱۴۰۳