ده تن از جاسوسان وابسته به نیروی تروریستی قدس در آلمان دستگیر شدند

بدستور دادستانی کل آلمان فدرال نیروهای ویژه این کشور، به خانه ها و مراکز ۱۰ تن از جاسوسان وابسته به نیروی تروریستی قدس سپاه پاسداران در ایالتهای مختلف آلمان یورش بردند و آنها را دستگیر کردند.

به نوشته فوکوس آنلاین، دادستانی کل کشور صبح روز سه شنبه، دستور بازرسی از خانه های مامورین رژیم ایران را به جرم جاسوسی علیه اهداف یهودیان صادر کرد. طبق مصوبات تفتیش دادستانی کل کشور، این افراد به ”نیروی قدس“ سپاه پاسداران تعلق دارند.

فوکوس آنلاین افزود: این ده نفر از اعضای نیروی بدنام قدس بوده که بسیار خطرناک ارزیابی میگردد،

بازرسیها هم اکنون در ایالتهای برلین، بادن وورتمبرگ، بایرن و نورد راین وست فالن در جریان است. نیروهای ویژه پلیس بکار گماشته شده اند.

برای جاسوسان رژیم قرار بازدشت صادر شده و پروسه دادگاه در کارلزروحه  خواهد بود و قاضی تحقیق در این دادگاه تصمیم نهایی را خواهد گرفت.

فوکوس آنلاین افزود: یورش پلیس آلمان به محلهای استقرار مامورین رژیم ایران، بر مبنای مشاهدات و تحت مراقبت قرار دادنهای گسترده توسط اداره حراست از قانون اساسی صورت گرفته است.

نیروی قدس سپاه پاسداران مسئول سوء قصدها و قتل تعدادی از مخالفین رژیم ایران در داخل و خارج کشور شناخته میشود. که برای این کار اقدام به تشکیل تیمهای ترور کرده است.

تروریستهای نیروی قدس سپاه، در سپتامبر ۱۹۹۲، ۴ ایرانی مخالف را در رستوران میکونوس به قتل رساندند. در تحقیقات مشخص شد که سرویس مخفی رژیم ایران دستور این قتلها را صادر کرده بود.

این خونریزی به قطع موقت روابط بین آلمان و رژیم ایران منجر گردید.