رادیو تلویزیون ایران زمین دفتر دویست و نود و نهم (299)

در آستانه روز جهانی کارگر اکنون شاهد افزایش سرکوب و تبعیض علیه گسل های زحمتکش و کارگری در ایران آخوند زده می باشیم. سخن از یک سیاست راهبردی برای حکومتی است که پایه و اساس آن بر ستم وا ستثمار , بویژه علیه اقشار ضربه خورده مانند کارگران , کشاورزان و دردمندان استوار گردیده. دراین راستا باید تاکید نمود که بدلیل سقوط شاخص های اقتصادی و رکود تولیدی که در چرخه مخرب خود به بروز بیکاری گسترده در ایران آخوند زده راه برده , اکنون دیکتاتوری ولی فقیه و باند های مافیایی را برآن داشته تا با سوء استفاده از وضعیت موجود , دست با استثمار گسترده علیه گارگران و زحمتکشان در بخش های صنعتی , تولیدی , خدماتی و یا راه و ساختمان سازی بزنند

در برنامه این هفته گفتارهایی داریم از همکاران خوب مون , مینا دریسی , محمد قرائی , شیرین نریمان , پیمانه شفائی و میترا هرسینی با قطعات فرهنگی , ادبی , هنری , موسیقی , شعر وطنز که از تمامی آنان ممنون و ایامی خوش براشون آرزو داریم