پانزدهمین برنامه تلویزیون ایران زمین

با 15 مین  برنامه تلویزیون ایران زمین، کاری از بنیاد توسعه و دمکراسی در خاورمیانه، به خانه های شما .آمده ایم. این مجموعه شامل برنامه های متنوع و مفید، از جمله جنگ هفته، و ترانه های زیبا و سنتی است